Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El objeto de la asignatura es conocer los fundamentos teóricos y la metodología y aplicación de la intervención psicosocial.

Su objeto de estudio son los procesos que se establecen en la relación entre el individuo y su contexto social, especialmente con la forma en la que las necesidades individuales y colectivas son satisfechas en ese medio social. Sus objetivos incluyen la resolución de los problemas y/o el desarrollo del sistema social, y, a través de él, de los individuos que lo forman (COP, 1998).

Para ello se hace necesario planificar la intervención, diseñando planes, programas y proyectos, aplicando estrategias y técnicas interventivas múltiples y a varios niveles, implementar la actuación y evaluar todo el proceso de intervención de forma proactiva, preventiva y procurando mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

En su desarrollo se estudian procedimientos e instrumentos para tratar de evaluar e intervenir sobre procesos sociales complejos y dinámicos que aborden no sólo el componente individual y/o grupal sino también las estructuras sociales, políticas, económicas, etc., que lo envuelven y le dan sentido, para promover el cambio social, la promoción de la justicia, y el bienestar social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG4 : Actuar preventivament en la resolució de les situacions de risc per a la ciutadania, per a si mateix i per als col·legues de professió.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE15 : Establir i actuar per a resoldre situacions de risc una vegada identificada i definida la seua naturalesa.
 • CE16 : Establir, minimitzar i gestionar el risc cap a un mateix i els col·legues a través de la planificació, revisió i seguiment d'accions per a limitar l'estrès i el risc.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.
 • CE8 : Promoure el creixement, el desenvolupament i la independència de les persones identificant les oportunitats per a formar i crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grups per al creixement individual i l'enfortiment de les habilitats de relació interpersonal.
 • CE9 : Treballar amb els comportaments que representen un risc per a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer les necessitats i problemes de diferents col·lectius des d'una perspectiva psicosocial.

- Ser capaç d'aplicar els principis psicològics i comportamentales al disseny, desenvolupament i anàlisi dels diversos programes d'intervenció social.

- Identificar diferents estratègies d'intervenció psicosocial.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos específicos:
- Introducir al alumno en los fundamentos conceptuales de la intervención psicosocial.
- Adquirir conocimientos sobre las características del proceso de intervención psicosocial.
- Conocer las estrategias y utilizar las técnicas y herramientas para la planificación y desarrollo de la intervención psicosocial.
- Conocer el marco teórico de la evaluación de programas de intervención psicosocial y aplicar los elementos metodológicos de la evaluación.
- Conocer los ámbitos de aplicación de la intervención psicosocial, y analizar los programas de intervención dirigidos a los diferentes colectivos de intervención social.

 

 

 

Dades generals

Codi: 19537
Professor/a responsable:
MONDRAGON LASAGABASTER, JASONE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix