Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura "Idioma moderno para el Trabajo Social (Francés)" forma parte del módulo D "Herramientas legales, económicas y lingüísticas" y, dentro de éste, de la materia D3. Herramientas lingüísticas para el Trabajo Social. De acuerdo con el plan de estudios, la asignatura tiene carácter optativo y se cursa en el primer semestre de 3º curso. Con ella se pretende promover en el alumnado el desarrollo y consolidación de las principales estructuras en una segunda lengua a nivel A2-B1, nivel de usuario independiente, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Esto permitirá a los estudiantes de Trabajo Social sentar las bases de un desarrollo de sus destrezas de relación comunicativa y social, mejorando su comprensión y expresión en lengua francesa, así como una mejora en el desempeño de sus actividades profesionales en dicha lengua. De acuerdo con el plan de estudios, para cursar esta asignatura se requiere acreditar como mínimo un nivel A2 del marco de Referencia Europea para las lenguas modernas del idioma a cursar, aunque se recomienda el B1.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger. D'acord amb la normativa esmentada, les competències d'idioma estranger es consideraran assolides acreditant el nivell necessari. Entre altres formes d'acreditació, en la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes i es recomana el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i es podrà modificar quan es considere oportú. El nivell s'ha d'acreditar prèviament a la matrícula del treball de final de grau.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer i utilitzar la terminologia específica del treball social en un idioma modern (francès).

- Ser capaç d'establir un contacte efectiu en un idioma modern (francès) amb individus i organitzacions per mitjà de la paraula parlada i escrita, en paper i per mitjans electrònics; i fer-ho de manera correcta i clara amb un estil adequat als destinataris, a la finalitat i al context de comunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Afianzar y profundizar la competencia fonética y prosódica en la lengua francesa.

- Consolidar la competencia comunicativa del alumno profundizando en las estructuras morfosintácticas y el léxico.

- Adquirir conocimientos sobre aspectos culturales propios de las comunidades francófonas.

- Reconocer y relacionar aspectos culturales con aspectos lingüísticos del francés.

 

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 19535
Professor/a responsable:
RAMON DIAZ, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix