Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Els actuals processos i transformacions de tipus social, demogràfic, econòmic, polític o cultural ofereixen una perspectiva que afecta als espais i a les societats a qualsevol escala geogràfica, des de la local a la global. La Geografia Social atén els problemes soci-territorials, la seua localització i la seua comprensió, permetent valorar i contrastar els diferents sistemes de relacions que es produeixen entre la població i els territoris del món en els quals aquesta habita.

Els continguts i competències de l'assignatura Geografia Social en el Grau de Treball Social s'inclouen en el mòdul de processos i problemes sobre els quals actua el treball social, i en concret, en les matèries vinculades amb l'estructura, la desigualtat i l'exclusió social.

El coneixement de les tècniques bàsiques d'anàlisis i l'estudi de fenòmens com: la distribució geogràfica de la població, els moviments de població, la fecunditat, l'envelliment, els contrastes camp-ciutat, la discapacitat, la segregació espacial, les diferències de gènere o la geopolítica constitueixen la base teòrica i pràctica de l'assignatura; i contribueixen a definir la identitat i el perfil professional de la treballadora social / del treballador social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE17 : Administrar i ser responsable del propi treball, assignant prioritats, complint les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball.
 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE25 : Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i l'anàlisi de les polítiques que s'implementen.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE5 : Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a aconseguir canvis, per a promoure'n el desenvolupament i millorar-ne les condicions de vida utilitzant els mètodes i els models de treball social, amb un seguiment regular dels canvis que es produeixen a fi de preparar la finalització de la intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.
 • CE7 : Recolzar el desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les quals puguen accedir i desenvolupar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

- Conèixer i comprendre els conceptes bàsics per a l'anàlisi sociodemogràfica del territori.

- Identificar les diferències territorials des d'una perspectiva sociodemogràfica.

- Ser capaç de determinar els factors causals i els efectes de la distribució sociodemogràfica de la població en el territori de rellevància per al treball social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius conceptuals
Comprendre les qüestions sociodemogràfiques clau a escala global i local.
Conéixer les principals fonts d'informació social i geodemogràfiques referides a territoris concrets.


Objectius procedimentals
Elaborar indicadors sociodemogràfics bàsics i la seua representació gràfica i/o cartogràfica.
Introducció a la investigació sobre qüestions de població.


Objectius actitudinals
Fomentar, des d'una perspectiva crítica i multidisciplinària, la inquietud investigadora de l'alumnat cap a la manifestació territorial dels desequilibris socials.

 

 

Dades generals

Codi: 19533
Professor/a responsable:
CUTILLAS ORGILES, ERNESTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix