Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Habilidades Profesionales I es una de las asignaturas obligatorias que, contribuye a la consecución de este objetivo, enmarcándose dentro del Modulo A, la Materia A3 donde se trabajan lao Habilidades profesionales en sus diferentes niveles de profundización. Así, el punto de partida es la asignatura Iniciación a las Habilidades, sirviendo de base para las restantes asignaturas del Modulo: Habilidades profesionales II y Habilidades profesionales III. Asimismo se relaciona con el Modulo B (Contextos institucionales) y contribuye a la preparación de las prácticas (Modulo E

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG3 : Donar suport a les persones perquè siguen capaces de manifestar les seues necessitats, punts de vista i circumstàncies.
 • CG6 : Demostrar competència professional en l'exercici del treball s+B736ocial.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Establir relacions professionals a fi d'identificar la forma més adequada d'intervenció.
 • CE11 : Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
 • CE12 : Dissenyar, implementar i avaluar projectes d'intervenció social.
 • CE14 : Preparar i participar en les reunions de presa de decisions a fi de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
 • CE19 : Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
 • CE22 : Investigar, analitzar, avaluar i utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del Treball Social per a revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE4 : Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per a encarar-les i revisar-ne els resultats.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Ser capaç d'utilitzar claus verbals i no verbals per a guiar la interpretació.

- Adquirir destreses per a establir una relació empàtica i una comunicació efectiva amb altres persones, i de forma especial amb aquelles que presenten necessitats de comunicació.

- Desenvolupar habilitats per a dissenyar i utilitzar suports documentals i documentar els processos d'intervenció social, entre les quals les d'elaborar històries i informes socials i diaris de camp.

- Ser capaç d'identificar els comportaments de risc i les situacions de vulnerabilitat social.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

4.2. Objetivos específicos aportados por el profesorado

 

+  Objetivos Cognitivos

 • Distinguir los contextos de Intervención Institucional (subsistemas de Bienestar Social) de los contextos profesionales de Intervención
 • Identificar los contextos profesionales de Intervención
 • Situar la ética y los valores del Trabajador Social en la relación con el usuario
 • Conocer los principios de la entrevista en Trabajo Social
 • Distinguir las fases de la entrevista
 • Identificar los diferentes tipos de preguntas posibles en una entrevista de relación, su objetivo y formulación
 • Situar los soportes documentales básicos del Trabajo Social y su aplicación

 

 

+ Objetivos Instrumentales:

 

 • Aplicar los principios del Trabajo Social a la relación el usuario
 • Experimentar las bases esenciales de la relación de ayuda
 • Simular el primer contacto con el usuario, a través de la preparación y/o observación de una primera entrevista.
 • Aprender a crear  el sistema de acción con el usuario
 • Experimentar las habilidades y destrezas necesarias para el establecimiento de la relación en la primera entrevista.
 • Aplicar los diferentes tipos de preguntas
 • Construir los principales soportes documentales básicos

 

+ Objetivos Actitudinales.

 

 • Aceptar las bases esenciales del establecimiento de la relación y la ética en el quehacer del profesional de Trabajo Social.
 • Colaborar con los compañeros en el trabajo de equipo
 • Responsabilizar a cada estudiante para la realización de un trabajo eficaz

 

 

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 19516
Professor/a responsable:
VILLEGAS CASTRILLO, ESTHER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix