Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social, se encuentra dentro del módulo B del plan de estudios correspondiendo a la materia B1 (Servicios Sociales)  considerada como Obligatoria.

Su distribución temporal dentro del plan de estudios la sitúa en el segundo semestre del primer curso.

Los resultados de aprendizaje previstos para la materia B1, dentro de la cual se encuentra esta asignatura prevén el conocimiento  y comprensión el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de Bienestar Social (Salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, etc...), así como su estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones y el rol del Trabajo Social en ellos, así como la capacidad de identificar los conflictos y limitaciones de los subsistemas de Bienestar Social, en relación con las poblaciones en dificultad así como sus dispositivos compensatorios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a treballar i valorar de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats les seues necessitats i circumstàncies.
 • CG2 : Analitzar situacions problema, planificar, desenvolupar, executar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, famílies, grups, organitzacions, i comunitats i amb altres professionals.
 • CG5 : Administrar i ser responsable, amb supervisió i suport, de la pròpia pràctica dins de l'organització.
 • CG7 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals. Capacitat per a aplicar les tecnologies informàtiques i informacionals en l'exercici de l'activitat professional.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita. Capacitat per a comunicar idees oralment i per escrit de manera comprensible a persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE18 : Contribuir a l'administració de recursos i serveis col·laborant amb els procediments implicats en la seua obtenció, supervisant-ne l'eficàcia i assegurant-ne la qualitat.
 • CE2 : Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per a ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seues necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
 • CE20 : Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinaris i multiorganizacionales amb el propòsit de col·laborar en l'establiment de finalitats, objectius i temps de durada dels mateixos, contribuint igualment a abordar de manera constructiva els possibles de desacords existents.
 • CE21 : Participar en la gestió i direcció d'entitats de benestar social.
 • CE3 : Valorar les necessitats i opcions possibles per a orientar una estratègia d'intervenció.
 • CE6 : Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d'intervenció amb les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i els col·legues professionals, negociant el subministrament de serveis que han de ser utilitzats i revisant l'eficàcia dels plans d'intervenció amb les persones implicades a fi d'adaptar-los a les necessitats i circumstàncies canviants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

- Conèixer i comprendre l'objecte i els mecanismes d'actuació i maneres de provisió dels subsistemes de benestar social (salut, educació, garantia d'ingressos, habitatge, etc.), com també la seua estructura general, l'organització i els  principals  serveis i prestacions i el rol del treball social en aquests.

- Ser capaç d'identificar els conflictes i limitacions dels subsistemes de benestar social en relació amb les poblacions en dificultat, com també els seus dispositius compensatoris.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos generales:

1. Conoce y comprende el objeto y los mecanismos de actuación y modos de provisión de los subsistemas de Bienestar Social, Salud, Educación, Garantía de Ingresos, Vivienda, etc.Así como su estructura general, su organización y sus principales servicios y prestaciones y el rol del Trabajo Social en ellos

2. Es capaz de identificar los conflictos y limitaciones de los subsistemas de Bienestar Social. En relación con las poblaciones en dificultad así como sus dispositivos compensatorios.

Para objetivos específicos consultar en Documento completo de la Guía Docente.-

 

 

Dades generals

Codi: 19506
Professor/a responsable:
DE LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Àrea: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix