Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En l’assignatura de Dret Mercantil I es tracta la introducció a l’estudi del Dret Mercantil, que comprèn la part general del Dret Mercantil, i inclou el Dret de la Competència i el Dret de la Propietat Industrial i Intel·lectual, i la Introducció al Dret de Societats.
La importància d’aquesta matèria rau en la necessitat que tenen els futurs graduats en Dret de conèixer els principis bàsics que inspiren el conjunt de normes juridicoprivades que, dins del marc de la nostra constitució econòmica, s’ocupen de regular l’activitat econòmica que els empresaris i altres operadors econòmics desenvolupen en el mercat.
Quant al sentit i la ubicació en el pla d’estudis, l’assignatura se situa en el segon curs, amb la finalitat de dotar d’una base jurídica respecte de les estructures econòmiques i empresarials que els estudiants adquiriran segons avancen en els estudis del grau en Dret, tenint en compte que podran completar el contingut d’aquesta assignatura amb el contingut de l’assignatura d’itinerari: Dret de Societats.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE12 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i assimilar la configuració actual del dret mercantil i de les principals institucions d'aquest.
 • Conèixer, comprendre i assimilar el conjunt de normes jurídiques privades que, dins del marc de la nostra constitució econòmica, s'ocupen de regular l'activitat empresarial i, en concret, la regulació de la defensa de la competència, la competència deslleial, la propietat industrial i els drets afins.
 • Conèixer i comprendre l'estatut de l'empresari individual.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

1. Conèixer, comprendre i assimilar la configuració actual del Dret Mercantil i de les institucions principals d’aquest.

2. Conèixer, comprendre i assimilar el conjunt de normes juridicoprivades que, dins del marc de la nostra constitució econòmica, s’ocupen de regular l’activitat dels empresaris i d’altres operadors del mercat. En concret, la disciplina de la defensa de la competència, de la competència deslleial, de la propietat industrial i intel·lectual i dels drets afins.

3. Conèixer i comprendre l’estatut de l’empresari individual i la introducció al dret de societats

 

 

;

Dades generals

Codi: 19015
Professor/a responsable:
FERNANDEZ PEREZ, NURIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix