Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura Dret Administratiu II té com a especial finalitat dotar a l'alumne dels coneixements essencials sobre determinades matèries fonamentals del Dret Administratiu actual. Gràcies als coneixements que l'alumnat adquirixca cursant aquesta assignatura, l'alumne disposarà de competències per a dominar matèries de gran rellevància en el Dret Administratiu com la contractació pública, l'expropiació forçosa, la funció pública, la teoria de béns públics i la clàssica tripartició de l'activitat administrativa: garantia, estimulació i prestació. En tractar-se d'una assignatura que aborda uns continguts essencials, tot alumne que domine els coneixements bàsics propis de la mateixa es trobarà en disposició d'aprofundir en l'estudi del Dret Administratiu especial, podent-se especialitzar en aquesta branca del saber jurídic. Finalment, gràcies a la superació de les assignatures Dret Administratiu I i Dret Administratiu II, l'alumne podrà abordar perfectament l'estudi de les assignatures optatives d'itinerari (itinerari 3: Dret Públic) específiques del Dret Administratiu: Ordenació del territori, urbanisme i medi ambient i Procés contenciós administratiu.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG6 : Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre els conceptes bàsics del règim de funció pública.
 • Conèixer i entendre el règim jurídic bàsic de la contractació pública.
 • Conèixer i entendre el règim jurídic bàsic dels béns públics.
 • Conèixer i entendre el règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de l'administració pública.
 • Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals de l'activitat administrativa en les principals manifestacions: garantia, serveis públics i estimulació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conèixer i entendre els conceptes bàsics del règim de funció pública. Conèixer i entendre el règim jurídic bàsic de la contractació pública. Conèixer i entendre el règim jurídic bàsic dels béns públics. Conèixer i entendre el règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública. Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals de l'activitat administrativa en les seues principals manifestacions (garantia, serveis públics i estimulació).

 

 

;

Dades generals

Codi: 19010
Professor/a responsable:
TEROL GOMEZ, RAMON
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix