Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L’assignatura Dret de la Llibertat de Creences pretén formar l’alumnat en l’estudi del contingut dels drets i les llibertats que integren el dret fonamental a la llibertat de creences, en l’àmbit del Dret intern i del comparat; tant en l’aspecte de dret fonamental de la persona i de les comunitats en què s’integra, com en la faceta de principi institucional que determina l’actitud dels poders públics davant d’aquest dret.
En aquest marc institucional s’atén també la formació de l’alumnat en el règim jurídic dels principis caracteritzadors i de la regulació de les relacions entre les administracions públiques i les confessions religioses.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG6 : Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE12 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE8 : Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el significat i abast de la llibertat de creences i el principi de neutralitat estatal.
 • Conèixer les disposicions legals fonamentals sobre neutralitat i llibertat de creences en l'àmbit autonòmic, estatal, comunitari i internacional.
 • Aplicar metodologia comparada en l'estudi de la llibertat de creences.
 • Aplicar la perspectiva de neutralitat com a metodologia d'anàlisi.
 • Assumir com a professionals la defensa del principi d'igualtat i no-discriminació i valorar com cal  la importància de l'incompliment en els diversos ordenaments.
 • Afavorir el respecte a la dignitat humana i la igualtat de les  persones, respectant la pluralitat d'idees i conviccions.
 • Dominar les tècniques informàtiques en l'obtenció d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia).
 • Capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) per a obtenir informació i en la comunicació de dades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

• Comprendre el significat i l’abast de la llibertat de creences i el principi de neutralitat estatal.
• Conèixer les disposicions legals fonamentals sobre neutralitat i llibertat de creences en l’àmbit autonòmic, estatal, comunitari i internacional.
• Aplicar metodologia comparada en l’estudi de la llibertat de creences.
• Aplicar la perspectiva de neutralitat com a metodologia d’anàlisi.
• Assumir com a professionals la defensa del principi d’igualtat i no discriminació, i valorar en la justa mesura la importància del no acompliment d’això en els diferents ordenaments.
• Afavorir el respecte a la dignitat humana i la igualtat de les persones, respectant la pluralitat d'idees i conviccions, aplicant la perspectiva de gènere en la docència i la resolució de pràctiques.
• Domini de les tècniques informàtiques en l’obtenció d’informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia).
• Capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (internet) en l’obtenció d’informació i en la comunicació de dades.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19009
Professor/a responsable:
ALENDA SALINAS, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES
  Àrea: DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix