Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Assignatura en la qual s'expliquen i estudien els conceptes, instituts i institucions i principis fonamentals que sustenten en essència la Part General del Dret Administratiu.

Amb aquesta disciplina l'estudiant ha d'estar en condicions d'obtenir una formació jurídic-administrativa bàsica dels fonaments de l'ordenament administratiu i del funcionament de les Administracions Públiques en l'Estat social i democràtic de Dret. Així mateix, ha de conèixer les principals institucions administratives, el règim jurídic general de l'actuació administrativa i les diferents posicions jurídiques de l'administrat, així com les garanties administratives i judicials determinants de la subjecció de l'Administració a la Llei i al Dret.

Amb aquesta finalitat, l'estudiant requereix desenvolupar les competències que s'indiquen, efectuant un seguiment de l'activitat teòrica i pràctica proposta, tant per a superar la formació com per a estar en condicions d'exercitar els coneixements adquirits en diferents activitats professionals, completades amb la realització de l'assignatura Dret Administratiu II i, si escau, amb els reforços de preparació o especialització que resulten pertinents.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG6 : Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i saber aplicar l'ordenament jurídic administratiu i el seu sistema de fonts.
 • Conèixer, comprendre i diferenciar la posició jurídica, l'estructura i l'organització de les administracions públiques i saber aplicar les relacions interorgàniques i les interadministratives.
 • Conèixer, entendre i aplicar les principals situacions jurídiques de la ciutadania regulades pel dret administratiu.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els aspectes essencials del règim jurídic dels actes administratius, tant convencionalment com a través de l'administració electrònica.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar els fonaments, les funcions, les característiques i l'estructura bàsica del procediment administratiu comú.
 • Conèixer, comprendre i saber aplicar el sistema de recursos i reclamacions administratives.
 • Conèixer i entendre els elements fonamentals de l'expropiació forçosa i identificar les característiques bàsiques del procediment expropiatori.
 • Conèixer, comprendre i aplicar els aspectes essencials del control jurisdiccional contenciós i administratiu de l'actuació de les administracions públiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conèixer, comprendre i saber aplicar l'ordenament jurídic administratiu i el seu sistema de fonts.
Conèixer, comprendre i diferenciar la posició jurídica, l'estructura i l'organització de les administracions públiques i saber aplicar les relacions interorgàniques i les interadministratives.
Conèixer, entendre i aplicar les principals situacions jurídiques de la ciutadania regulades pel dret administratiu.
Conèixer, comprendre i saber aplicar els aspectes essencials del règim jurídic dels actes administratius, tant convencionalment com a través de l'administració electrònica.
Conèixer, comprendre i saber aplicar els fonaments, les funcions, les característiques i l'estructura bàsica del procediment administratiu comú.
Conèixer, comprendre i saber aplicar el sistema de recursos i reclamacions administratives.
Conèixer i entendre els elements fonamentals de l'expropiació forçosa i identificar les característiques bàsiques del procediment expropiatori.
Conèixer, comprendre i aplicar els aspectes essencials del control jurisdiccional contenciós i administratiu de l'actuació de les administracions públiques.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19008
Professor/a responsable:
TEROL GOMEZ, RAMON
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 2,7
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix