Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

En la asignatura de Derechos y Libertades e Instituciones del Estado se explica y estudia tanto el sistema constitucional de derechos y libertades y sus garantías como la organización del poder y la organización territorial del mismo en la Constitución española. Con esta disciplina el alumnado debe obtener una formación jurídico-constitucional básica del funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado social y democrático de Derecho. Asimismo, debe conocer las principales instituciones del Estado, el sistema de derechos y libertades y sus garantías constitucionalmente establecidas y la organización territorial del poder. Esta asignatura, con ello, contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base de todo el ordenamiento jurídico. El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos básicos, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el sistema dels drets i les llibertats fonamentals en la Constitució espanyola.
 • Conèixer i comprendre les institucions i els òrgans constitucionals.
 • Conèixer i comprendre l'organització territorial i institucional de l'estat espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

En la asignatura de Derechos y Libertades e Instituciones del Estado se explica y estudia tanto el sistema constitucional de derechos y libertades y sus garantías como la organización del poder y la organización territorial del mismo en la Constitución española. Con esta disciplina el alumnado debe obtener una formación jurídico-constitucional básica del funcionamiento de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en el Estado social y democrático de Derecho. Asimismo, debe conocer las principales instituciones del Estado, el sistema de derechos y libertades y sus garantías constitucionalmente establecidas y la organización territorial del poder. Esta asignatura, con ello, contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base de todo el ordenamiento jurídico. El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos básicos, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios.

 

 

Dades generals

Codi: 19007
Professor/a responsable:
GARAY MONTAÑEZ, NILDA MARGOT
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 2,7
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix