Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'Assignatura de Dret Romà ofereix a els qui inicien l'estudi del fenomen jurídic mitjans adequats per a adquirir la forma mentis del jurista. Enfront de la concepció imperant que atorga prioritat al coneixement especialitzat en una determinada branca de l'ordenament jurídic, la interdisciplinaritat exigeix que l'estudiant siga capaç d'organitzar la informació rebuda dins del quadre de la sistemàtica comprensiva de la totalitat del Dret, en la qual tinguen cabuda les relacions recíproques entre ius gentium-ius civile, açò és, Dret internacional i Drets nacionals, ius publicum-ius privatum, dret substantiu i dret processal, etc. Es tracta d'obrir una àmplia perspectiva superadora de visions reduccionistes que es limiten a l'àmbit estrictament nacional o concret.

Més enllà de la canviant i variada normativa vigent, la mentalitat jurídica troba en les fonts compilades del Dret Romà fórmules idònies a propòsit dels elements essencials de caràcter conceptual institucional que li permeten adquirir un grau suficient de seguretat i estabilitat.

Així mateix, la importància decisiva que en la Roma clàssica ha tingut el mètode casuístic jurisprudencial de l'equitat, enfront de l'orientació codificadora posterior, constitueix un antecedent sòlid per a la formació d'els qui s'acosten al Dret comparat i fins i tot al Dret europeu. Al mateix temps, el procés de recepció de la doctrina elaborada a partir del Corpus Iuris Civilis es troba a la base de la dualitat formada pel Dret comú i els Drets forals i especials, entre els quals es troba el Dret civil valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG3 : Capacitat de comunicació en un idioma estranger.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE12 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE16 : Coneixement i utilització dels mètodes i tècniques d'investigació jurídica.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE8 : Domini de les tècniques informàtiques en l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia) i capacitat per a utilitzar la xarxa informàtica (Internet) en l'obtenció d'informació i en la comunicació de dades.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes fonamentals del dret romà públic i privat.
 • Comprendre la gènesi de l'ordenament jurídic en l'antiguitat clàssica i la seua dimensió històrica i evolutiva.
 • Aptitud per a interpretar les fonts jurídiques romanes i la romanística.
 • Idoneïtat per a l'exegesi crítica textual. Interpretar la sistemàtica de les institucions.
 • Analitzar la casuística de la jurisprudència.
 • Conèixer la tradició romanística medieval, moderna i contemporània.
 • Conèixer els antecedents fonamentals dels ordenaments jurídics positius vigents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Objectius cognitius:

1. Domini de la terminologia jurídica d'origen llatí. 2. Assimilació dels elements essencials de les nocions jurídiques del ius commune omnium hominum, dins del sistema complet de les institutiones. 3. Iniciació a l'argumentació casuística, probatòria i demostrativa.

 

 

;

Dades generals

Codi: 19001
Professor/a responsable:
SAIZ LOPEZ, VICTORIANO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES HISTORICOJURÍDIQUES
  Àrea: DRET ROMÀ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix