Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Análisis teórico-práctico de las consecuencias jurídicas del delito.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el dret positiu i les institucions bàsiques del dret penal referides al sistema de conseqüències jurídiques del delicte.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer el Derecho positivo y las instituciones básicas del Derecho Penal referidas al sistema de consecuencias jurídicas del delito. El objetivo final es el conocimiento exhaustivo, tanto teórico como práctico, por parte del estudiante, de las normas relativas a penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias, responsabilidad civil y extinción de la responsabilidad penal previstas en nuestra legislación penal.

 

 

Dades generals

Codi: 18520
Professor/a responsable:
RENART GARCIA, FELIPE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix