Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura aporta la formación necesaria para comprender el desarrollo evolutivo, realizando un especial énfasis en el desarrollo social y sus consecuencias, desde el nacimiento hasta la adolescencia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE11 : Ser capaç d'elaborar un informe criminològic.
 • CE2 : Ser capaç de descriure les aproximacions teòriques fonamentals al fet delictiu, a la victimització i a les respostes davant del crim i la desviació.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.
 • CE8 : Ser capaç d'argumentar i descriure diferents punts de vista i de sotmetre'ls a debat de manera lògicament coherent i de presentar conclusions en un format acadèmic apropiat sobre qüestions de política criminal, victimització, criminalització i respostes davant el crim i la desviació, així com sobre la percepció i interpretació que en fan els mitjans de comunicació, l'opinió pública i els informes oficials.
 • CE9 : Ser capaç d'elaborar estratègies de prevenció en l'àmbit criminològic, victimològic, de la marginalitat, etc., garantint la seguretat ciutadana, els drets fonamentals i la resolució de conflictes socials.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements precisos i actualitzats sobre el desenvolupament de l'ésser humà durant la infància i l'adolescència.
 • Relacionar les diferents dimensions evolutives per a aconseguir una visió global del desenvolupament de l'ésser humà.
 • Comprendre el desenvolupament com un procés de construcció personal en el qual influeixen nombroses variables.
 • Comprendre la importància de la interacció socioemocional per al desenvolupament de la conducta, les normes i els valors en el menor.
 • Conèixer les diferents teories explicatives sobre el fenomen de l'adolescència i la seua relació amb la recerca de la identitat personal.
 • Desenvolupar una actitud d'observació i anàlisi de les diferents fases evolutives pròpies de la infància i l'adolescència.
 • Realitzar diferents suposats d'anàlisi pràctica relacionada amb el procés evolutiu del xiquet i adolescent.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1.- Adquirir conocimientos precisos y actualizados sobre el desarrollo del ser humano durante la infancia y la adolescencia.

2.- Relacionar las diferentes dimensiones evolutivas para lograr una visión global del desarrollo del ser humano.

3.- Comprender el desarrollo como un proceso de construcción personal en el que influyen numerosas variables.

4.- Comprender la importancia de la interacción socio- emocional, en la conducta, y la asimilación y aceptación de las normas y los valores en el menor.

5.- Conocer las diferentes teorías explicativas sobre el fenómeno de la adolescencia y su relación con la búsqueda de la identidad personal.

6.- Desarrollar una actitud de observación y análisis de las diferentes fases evolutivas propias de la infancia y la adolescencia.

 

 

Dades generals

Codi: 18518
Professor/a responsable:
MAÑAS VIEJO, CARMEN ROSA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix