Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Se trata de una asignatura formativa de primer curso en la que se lleva a cabo una aproximación filosófica al Derecho y a la práctica jurídica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.
 • CG6 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG8 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG9 : Capacitat de treballar en un context internacional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacidad para interpretar y comprender los fundamentos del sistema jurídico y los principios estructurales del Estado en la Constitución española.
 • CE13 : Capacidad para identificar y manejar las fuentes de información y otras bases de datos, incluyendo Internet y otras técnicas y aplicaciones informáticas, con especial atención a las propias de la Administración electrónica.
 • CE17 : Capacidad para debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber expresarse en público o ante situaciones relacionales.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Situar l'estudiant de primer curs en el context de problemes que suscita la pregunta "què és el dret?" i avançar en la clarificació d'aquests problemes amb la vista posada en la seua rellevància per a la pràctica del dret.
 • Adquirir les eines conceptuals mínimes necessàries per a l'estudi del dret, amb un èmfasi especial en l'adquisició de virtuts intel·lectuals (anàlisi, rigor, etc.) i, en segon lloc, introduir l'estudiant en les tres dimensions fonamentals del dret: el dret com a fet, com a norma i com a valor.
 • Dotar l'estudiant dels elements necessaris per a construir la imatge del dret com “una empresa racional” orientada a finalitats i valors.
 • Introduir la noció de justícia i la seua anàlisi en termes de valors jurídics fonamentals: llibertat, igualtat i seguretat.
 • Avançar en una comprensió més profunda del Dret mostrant les diverses concepcions que del mateix s'han construït (formalisme, normativismo, iusnaturalismo, etc.) i orientant a l'estudiant a una concepció del dret rellevant per a la pràctica jurídica.
 • Aprendre una taxonomia bàsica d'enunciats jurídics com a eina conceptual bàsica per a la pràctica del dret. I aprendre les característiques essencials dels denominats conceptes bàsics del dret a fi de mostrar a l'estudiant la seua utilitat a l'hora de comprendre i estudiar les diferents branques del dret.
 • Introduir l'estudiant en la teoria de les fonts del dret.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Suministrar las herramientas para el análisis del Ordenamiento Jurídico.

Dotar al alumno del conocimiento de los presupuestos conceptuales e históricos del Derecho vigente en las Administraciones Públicas como estructuras multinivel.

Análisis de los conceptos básicos del Derecho.

 

 

;

Dades generals

Codi: 18004
Professor/a responsable:
ORTIZ PILARES, HUGO ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix