Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
USUARI INDEPENDENT D'ANGLÉS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

 

Adquisición y aprendizaje de la lengua inglesa y desarrollo de la competencia comunicativa  en el nivel Usuario Independiente B2.

Atención: Es recomendable que, para que pueda seguir la asignatura adecuadamente, el alumno que se matricule en esta asignatura optativa tenga un nivel B1 consolidado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

GRAU EN MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE9 : Integrar les tecnologies de la informació i comunicació en les activitats d'ensenyament i aprenentatge guiat i autònom.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre textos extensos, ben organitzats i lingüísticament complexos que tracten de temes tant concrets com a abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguen dins del propi camp d'especialització de l'usuari, en una varietat de llengua estàndard, articulats a velocitat normal, i fins i tot quan les condicions acústiques no siguen bones.
 • Comprendre i identificar les idees principals i seguir les línies argumentals complexes de textos orals emesos per mitjans audiovisuals referits a temes coneguts, d'actualitat o més específics, i en una llengua estàndard, articulats a velocitat normal i amb possibles repeticions.
 • Produir textos clars i detallats, ben organitzats i adequats a l'interlocutor i propòsit comunicatiu, sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals, actuals o relacionats amb la pròpia especialitat, indicant els avantatges i els inconvenients de les diferents opcions, presentant línies argumentals complexes, i amb una correcció i fluïdesa espontànies, i acompanyats d'una pronunciació i entonació clares i naturals.
 • Participar activament en converses extenses, fins i tot en un ambient amb sorolls, desembolicant-se amb un grau de correcció, fluïdesa i naturalitat que permeta que la comunicació es realitze sense esforç per part del parlant i els seus interlocutors, encara que aquell encara cometa errors esporàdics.
 • Llegir i comprendre amb un alt grau d'independència textos extensos i complexos, adaptant l'estil i la velocitat de lectura als diferents textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de forma selectiva, i comptar amb un ampli vocabulari actiu de lectura, encara que tinga alguna dificultat amb expressions poc freqüents.
 • Escriure textos clars i detallats, i ben cohesionats, sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els propis interessos i especialitat, o sobre temes diversos, així com defensar un punt de vista sobre temes generals, indicant els avantatges i els inconvenients de les diferents opcions, o sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts, i amb un repertori lingüístic ampli, un alt control dels recursos lingüístics, i una correcció, precisió i fluïdesa més naturals.
 • Comprendre i escriure textos clars i ben cohesionats, sobre temes generals o relacionats amb l'interès personal, i en els quals es demana o transmet informació; es proposen motius que recolzen o refutan un punt de vista concret; o es destaca la importància de determinats fets i experiències, i amb una correcció, precisió i fluïdesa naturals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Desarrollar y afianzar  el nivel de Usuario Independiente B2. Para ello se tendrá que practicar lo siguiente:

- Compresión lectora: Comprender textos extensos y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos y académicos.

- Comprensión oral: Comprender e identificar las ideas principales y seguir las líneas argumentales complejas de textos orales emitidos por medios audiovisuales referidos a temas conocidos, de actualidad o más específicos;  seguir las explicaciones del profesorado sobre temas académicos.

- Producción escrita:  Producir textos claros y detallados, bien cohesionados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales  o relacionados con la propia especialidad;

- Producción oral :

          - Participar activamente en interacciones orales diversas, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad;

          - Presentar información y opinión  mediante textos orales claros, cohesionados, organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, tales como presentaciones académicas y profesionales y discurso del docente (teacher communication/teacher discourse).

 

- Autoevaluación:  Movilizar los recursos propios y progresar hacia técnicas de autoaprendizaje y autoevaluación.
 

 

Dades generals

Codi: 17811
Professor/a responsable:
STOLL DOUGALL, PAMELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix