Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA II PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La segona assignatura de Llengua Catalana que s’impartirà en l’especialitat d’Educació Primària pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català a partir del nivell adquirit en la corresponent de primer curs. Això implica un aprofundiment en el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de texts i gèneres, tant orals com escrits per a un nivell C1 del MECR. Açò suposarà una continuïtat en la matèria i, en aquest sentit, es tindran presents alguns dels continguts ja impartits per a poder avançar en l’assoliment de la maduresa lingüística per part dels alumnes. Aquesta assignatura, a més a més, té un caràcter professionalitzant i, per tant, ha de proveir d’una formació lingüística suficient adreçada a les futures tasques docents en què el català estiga involucrat. Per aquest motiu, la matèria també té en compte la planificació lingüística del sistema educatiu valencià. L’assignatura està relacionada amb les altres que imparteix el Departament de Filologia Catalana a la Facultat d’Educació i que condueixen a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià. En aquest sentit, acredita la competència lingüística necessària per a aconseguir aquest títol.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Identificar necessitats d'informació, buscar-la, analitzar-la, processar-la, valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.
 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG6 : Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i, si escau, els centres i aules de formació de persones adultes, i la diversitat d'actors i accions que implica el seu funcionament. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn i treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a millorar l'activitat professional, compartint coneixements i valorant experiències.
 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE2 : Comprendre les característiques i condicions en les quals es produeix l'aprenentatge escolar i identificar com pot afectar el desenvolupament de l'alumnat i exercir la funció tutorial, orientant els alumnes i els pares del seu grup d'alumnes. Tot això buscant l'entesa i la cooperació amb les famílies, tenint en compte els diferents contextos familiars i estils de vida.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Parlar, llegir i escriure de manera correcta i adequada en llengua catalana amb un nivell C1.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Conèixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'estudiants d'altres llengües.
 • Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objectius formatius

1. Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes d’educació bilingüe valencians.
2. Expressar-se oralment amb fluïdesa i un domini adequat de la fonètica específica i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
3. Expressar-se per escrit amb un domini adequat de l’ortografia i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
4. Comprendre i utilitzar tant el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard com l’específic de l’especialitat.
5. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat segons el context i la funció.
6. Conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.).
7. Prendre l’hàbit i el gust per la lectura d’obres escrites en català.

Objectius de l’assignatura / competències

És vàlida per a tots els objectius formatius de l’assignatura la matisació següent: l’alumnat ha d’assolir el nivell C1 en català del MECR, que es concreta en:

1. Capacitat de mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets.
2. Capacitat d’intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interés general, exposant punts de vista de certa complexitat.
3. Capacitat d’entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o d’altres materials de consulta.
4. Capacitat de mantindre converses sobre temes concrets i abstractes encara que, a vegades, ambdues parts hagen de negociar el significat de les comunicacions.
5. Capacitat de produir textos clars i sense errors que enfosquisquen el missatge, en un ampli ventall d’estils, com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.

Per a tots els alumnes de Llengua Catalana II per a l’Educació Primària, l'acreditació d'un nivell C1 en llengua catalana és un criteri d'avaluació de l'assignatura. L'avaluació de la competència lingüística, oral i escrita, es farà a través de l'avaluació formativa (treballs de curs i exposicions de classe) i, si escau, de proves específiques d'expressió oral i escrita.

 

 

Dades generals

Codi: 17531
Professor/a responsable:
SEGURA I LLOPES, CARLES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix