Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA CATALANA II PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La segona assignatura de Llengua Catalana que s’impartirà en l’especialitat d’Educació Infantil pretén augmentar la competència lingüística i comunicativa en català a partir del nivell adquirit en la corresponent de primer curs. Això implica un aprofundiment en el domini de la varietat estàndard en àmbits formals i acadèmics i la producció i l’anàlisi reflexiva i crítica de diferents tipus de texts i gèneres, tant orals com escrits per a un nivell C1 del MECR. Açò suposarà una continuïtat en la matèria i, en aquest sentit, es tindran presents alguns dels continguts ja impartits per a poder avançar en l’assoliment de la maduresa lingüística per part dels alumnes. Aquesta assignatura, a més a més, té un caràcter professionalitzant i, per tant, ha de proveir d’una formació lingüística suficient adreçada a les futures tasques docents en què el català estiga involucrat. Per aquest motiu, la matèria també té en compte la planificació lingüística del sistema educatiu valencià. Assignatura que condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre, analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequant de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües en l'escola, relacionant-la amb els programes d'educació bilingüe.
 • Conèixer els continguts curriculars dels dos cicles d'Educació Infantil de la Comunitat Valenciana, especialment els de l'apartat: Clos llenguatges: comunicació i representació.
 • Analitzar i valorar els objectius i els efectes dels diferents programes d'educació plurilingüe en general i, en particular, conèixer els principis bàsics i la metodologia dels programes d'immersió lingüística.
 • Desenvolupar una expressió oral que supere la limitada en un nivell de llengua estàndard.
 • Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada en el curs.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard.
 • Comprendre i utilitzar el lèxic propi de l'àmbit de l'Educació Infantil.
 • Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què s'esculla adequadament la varietat.
 • Conèixer i utilitzar els recursos d'aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.)
 • Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en català.
 • Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, i utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Objectius formatius


1. Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, relacionant-lo amb els programes d’educació bilingüe valencians.
2. Expressar-se oralment amb fluïdesa i un domini adequat de la fonètica específica i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
3. Expressar-se per escrit amb un domini adequat de l’ortografia i la normativa morfosintàctica treballades en el curs.
4. Comprendre i utilitzar tant el lèxic propi d’un nivell de llengua estàndard com l’específic de l’especialitat.
5. Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat segons el context i la funció.
6. Conéixer i utilitzar els recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge i materials de suport per al treball de la llengua catalana (diccionaris, gramàtiques, programes informàtics, etc.).
7. Prendre l’hàbit i el gust per la lectura d’obres escrites en català.

És vàlida per a tots els objectius formatius de l’assignatura la matisació següent: l’alumnat ha d’assolir el nivell C1 en català del MECR, que es concreta en:

1. Capacitat de mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets.
2. Capacitat d’intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interés general, exposant punts de vista de certa complexitat.
3. Capacitat d’entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o d’altres materials de consulta.
4. Capacitat de mantindre converses sobre temes concrets i abstractes encara que a vegades ambdues parts hagen de negociar el significat de les comunicacions.
5. Capacitat de produir textos clars i sense errors que enfosquisquen el missatge, en un ampli ventall d’estils, com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.

Per a tots els alumnes de Llengua Catalana II per a l’Educació Infantil, l'acreditació d'un nivell C1 en llengua catalana és un criteri d'avaluació de l'assignatura. L'avaluació de la competència lingüística, oral i escrita, es farà a través de l'avaluació formativa (treballs de curs i exposicions de classe) i, si escau, de proves específiques d'expressió oral i escrita.

 

 

Dades generals

Codi: 17022
Professor/a responsable:
LLORCA IBI, FRANCESC XAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix