Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TALLER DE CREACIÓ VERBAL EN CATALÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Taller de Creació Verbal en Català és una assignatura optativa transversal (6 crèdits) que s’imparteix en el tercer curs del Grau de Mestre en Educació Infantil i en el quart del Grau de Mestre d’Educació Primària (codi 17556). El nivell de llengua que correspon a l’assignatura és el C1 de domini del català.

Ofereix una introducció a la literatura catalana popular i, en general, a les competències pròpies de la creació verbal i l’expressió oral. Els coneixements i les competències que l’alumne hi pot assolir contribueixen, així doncs, a l’adquisició d’habilitats comunicatives orals i escrites; a la formació literària i cultural (especialment, la referida a la literatura i la cultura populars); i, en últim terme, a la capacitat didàctica necessària per a l’òptim desenvolupament de les tasques docents que els mestres en educació infantil i primària han d’assumir.

Igualment important resulta, en tractar-se d’una assignatura de tercer i quart curs, continuar treballant aspectes actitudinals presents en altres assignatures de primer i segon, com ara el desenvolupament del sentit crític de l’alumne i el foment d’una actitud positiva cap a la riquesa de la diversitat lingüística, el patrimoni etnopoètic i la creació verbal en general. I tot això amb una atenció específica al cas del sistema educatiu valencià.

Així mateix, aquesta assignatura es coordina amb l’altra assignatura optativa transversal, Literatura Catalana Infantil, perquè l’alumne obtinga una formació òptima que abaste les principals formes i els principals tipus de creativitat verbal amb interés per a l’educació infantil i primària.

Així mateix, l'alumnat que no puga assistir habitualment a classe i no tinga una adaptació curricular, haurà de posar-se en contacte amb el professorat per a establir un contracte d'aprenentatge específic.

Assignatura que condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Obtenir un coneixement general dels elements bàsics de la literatura catalana de transmissió oral.
 • Analitzar i valorar les possibilitats didàctiques de la literatura popular.
 • Conèixer, en termes aproximatius, la literatura popular catalana des d'una perspectiva diacrònica.
 • Reflexionar críticament sobre les manifestacions actuals de la literatura popular.
 • Crear i adaptar diversos tipus de textos a partir de models proporcionats per la literatura popular.
 • Conèixer, analitzar i posar en pràctica activitats d'interès didàctic a partir de materials etnopoéticos.
 • Gestionar pertinentment contes, llegendes, cançons, romanços, refranys, endevinalles, embarbussaments, acudits, etc. com a recursos d'interès en l'educació infantil i primària.
 • Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, i utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües.
 • Analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequat de les habilitats orals i escrites del valencià en l'escola centrant-nos especialment en l'aprenentatge del parla.
 • Conèixer i desenvolupar pràcticament els continguts curriculars relacionats amb la llengua oral de les etapes d'Infantil i Primària del sistema educatiu valencià.Aprendre a usar els diversos recursos i habilitats que afavorisquen les capacitats d'escolta, parla, conversa, lectura i escriptura dels alumnes d'Infantil i Primària.
 • Usar adequadament el llenguatge verbal i no verbal per a generar situacions d'aprenentatge diverses.
 • Analitzar i dissenyar activitats, tallers, racons, seqüències didàctiques, rutines i projectes de treball per a treballar les habilitats orals en els contextos plurilingües valencians.
 • Analitzar i dissenyar activitats, tallers, racons, seqüències didàctiques, rutines i projectes de treball per a treballar les habilitats orals en els contextos plurilingües.
 • Reforçar i consolidar la competència comunicativa oral en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües, així com manejar amb destresa les habilitats lingüístiques orals en els processos d'activitat conjunta adequats per a l'ensenyament i aprenentatge de la segona llengua o el reforç escolar de la primera.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Obtenir un coneixement general dels elements bàsics de la literatura catalana de transmissió oral.
Analitzar i valorar les possibilitats didàctiques de la literatura popular.
Conéixer, en termes aproximatius, la literatura popular catalana des d'una perspectiva diacrònica.
Reflexionar críticament sobre les manifestacions actuals de la literatura popular.
Crear i adaptar diversos tipus de textos a partir de models proporcionats per la literatura popular.
Conéixer, analitzar i posar en pràctica activitats d'interés didàctic a partir de materials etnopoètics.
Gestionar pertinentment contes, llegendes, cançons, romanços, refranys, endevinalles, embarbussaments, acudits, etc. com a recursos d'interés en l'educació infantil i primària.
Adquirir una competència comunicativa oral i escrita en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, i utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües.
Analitzar i valorar la situació sociolingüística valenciana i la seua importància per a un tractament adequat de les habilitats orals i escrites del valencià a l'escola centrant-se especialment en l'aprenentatge de la parla.
Conéixer i desenvolupar pràcticament els continguts curriculars relacionats amb la llengua oral de les etapes d'infantil i primària del sistema educatiu valencià.
Aprendre a usar els diversos recursos i habilitats que afavoreixen les capacitats d'escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure dels alumnes d'infantil i primària.
Utilitzar adequadament el llenguatge verbal i no verbal per generar situacions d'aprenentatge diverses.
Analitzar i dissenyar activitats, tallers, racons, seqüències didàctiques, rutines i projectes de treball per treballar les habilitats orals en els contextos plurilingües.
Reforçar i consolidar la competència comunicativa oral en un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, especialment en l'àmbit d'ús professional, utilitzar de forma correcta i precisa el lèxic específic de la lingüística i de la didàctica de llengües, així com manejar amb destresa les habilitats lingüístiques orals en els processos d'activitat conjunta adequats per a l'ensenyament i aprenentatge de la segona llengua o el reforç escolar de la primera.

 

 

Dades generals

Codi: 17016
Professor/a responsable:
BROTONS RICO, VICENT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix