Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CATALANA INFANTIL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Literatura catalana infantil és una assignatura optativa transversal [6 crèdits] que s’imparteix en el quart curs del Grau de Mestre d'Educació Infantil.
Ofereix una introducció a la literatura catalana infantil i juvenil contemporània, dins del marc universal, i a les tècniques d'animació lectora.
Els coneixements i les competències que l'alumnat hi pot assolir contribueixen a l'adquisició d'una competència literària, cultural, en primer terme, i lingüística, en segon; competències que li permetran adquirir una formació vàlida per a les tasques docents dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària.
Igualment important resulta, en tractar-se d'una assignatura de quart curs, continuar treballant aspectes actitudinals presents en altres assignatures de primer cicle, com ara el desenvolupament del sentit crític de l'alumne i el foment d'una actitud positiva cap a la literatura.
Així mateix, aquesta assignatura es coordina especialment amb l'altra assignatura optativa transversal, Taller de creació verbal en català, perquè l'alumnat obtinga una formació òptima que abaste tots els gèneres.
És una de les assignatures que condueix a l'obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'estructura i les característiques dels principals tipus de textos literaris relacionats amb la literatura infantil en el context de la biblioteca escolar.
 • Conèixer el concepte de literatura infantil i juvenil, així com la seua evolució des dels orígens de la literatura infantil i juvenil fins a l'actualitat.
 • Conèixer possibilitats didàctiques de la biblioteca escolar, en relació amb els principals autors, corrents i gèneres de la literatura infantil i juvenil, tant històricament com en l'actualitat.
 • Aprofundir en les tècniques d'anàlisi crítica de textos acadèmics i literaris.
 • Ser capaç d'organitzar i dur a terme activitats d'animació a la lectura dirigides a un públic escolar, d'acord amb els recursos que potencialment aporta una biblioteca escolar.
 • Ser capaç d'organitzar i dur a terme activitats de taller de literatura dirigides a un públic escolar.
 • Ser capaç d'analitzar crítica i valorativament obres de literatura infantil i juvenil.
 • Fomentar una actitud de reflexió crítica i d'anàlisi personal sobre textos literaris i acadèmics referits a la literatura infantil, en el marc d'una òptima gestió de la biblioteca escolar.
 • Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de la literatura infantil en les aules d'educació infantil.
 • Prendre consciència de la necessitat del treball globalitzat en equip per al desenvolupament personal i social de l'alumnat de l'etapa d'educació infantil.
 • Ser capaç d'analitzar els treballs propis i dels companys (exposats i comentats en classe) per a millorar les competències pròpies.
 • Fomentar una actitud permanent de reflexió i de crítica sobre el treball de l'assignatura que conduïsca a la millora constant dels aprenentatges.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 1. Conéixer l'estructura i les característiques dels principals tipus de textos literaris relacionats amb la literatura infantil en el context de la biblioteca escolar [CG2 · CG7 · CG9 · CG10]
 2. Conéixer el concepte de literatura infantil i juvenil i la seua evolució des dels orígens de la literatura infantil i juvenil fins a l'actualitat [CG2 · CG7 · CG9 · CG10]
 3. Conéixer possibilitats didàctiques de la biblioteca escolar, en relació amb els principals autors, corrents i gèneres de la literatura infantil i juvenil, tant històricament com en l'actualitat [CG2 · CG7 · CG9 · CG10]
 4. Aprofundir en les tècniques d'anàlisi crítica de textos acadèmics i literaris [CG2 · CG7 · CG9 · CG10]
 5. Ser capaç d'organitzar i dur a terme activitats d'animació a la lectura dirigides a un públic escolar, d'acord amb els recursos que potencialment aporta una biblioteca escolar [CG4 · CG6 · CG10 · CE5 · CE8]
 6. Ser capaç d'organitzar i dur a terme activitats de taller de literatura dirigides a un públic escolar [CG4 · CG6 · CG10 · CE5 · CE8]
 7. Ser capaç d'analitzar crítica i valorativament obres de literatura infantil i juvenil [CG4 · CG6 · CG10 · CE5 · CE8]
 8. Fomentar una actitud de reflexió crítica i d'anàlisi personal sobre textos literaris i acadèmics referits a la literatura infantil, en el marc d'una òptima gestió de la biblioteca escolar [CG4 · CG6 · CG10 · CE5 · CE8]
 9. Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de la literatura infantil en les aules d'educació infantil [CG4 · CG6 · CG10 ·CE5 · CE8]
 10. Prendre consciència de la necessitat del treball globalitzat en equip per al desenvolupament personal i social de l'alumnat de l'etapa d'educació infantil [CG4 · CG6 · CG10 · CE5 · CE8]
 11. Ser capaç d'analitzar els treballs propis i dels companys (exposats i comentats a classe) per millorar les competències pròpies [CG4 · CG6 · CG10 · CE5 · CE8]
 12. Fomentar una actitud permanent de reflexió i de crítica sobre el treball de l'assignatura que conduïsca a la millora constant dels aprenentatges [CG4 · CG6 · CG10 ·  CE5 · CE8]

 

 

Dades generals

Codi: 17015
Professor/a responsable:
ESCANDELL MAESTRE, DARI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix