Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

En el actual contexto de la Calificación y la Certificación energética, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tiene publicados varios programas informáticos, calificados como "Documentos Reconocidos", que establecen los procedimientos generales para la Certificación Energética de Edificios nuevos y existentes. Dicho procedimiento General se realiza a través del programa conocido como CALENER VYP.

El Programa informático Calener es una herramienta informática promovida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del IDAE, y por el Ministerio de Fomento, que permite obtener la certificación de eficiencia energética de un edificio, tanto en su fase de proyecto como del edificio terminado. el programa consta de dos herramientas informáticas para una utilización más fácil por el usuario.

Además, y como resultado de la aparición del RD 235/2013, también han surgido programas de Certificación Energética para edificio existente, a través de procedimientos simplificados. Dichos programas, que también son "Documentos Reconocidos", son los programas CE3 y CE3X.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G5 : Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia, i l'acústica.

 

Competències específiques (CE)

 • E12 : Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis.

Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

El objetivo de la asignatura es que el alumno conozca de forma suficiente los distintos programas informáticos considerados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como Documentos Reconocidos, y que son utilizados para la Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios.

Dichos programas son CALENER VYP, para edificio nuevo y existente. Programa considerado como "programa informático de referencia" en el Procedimiento General para la Certificación Energética de Edificios en Proyecto y terminado.

Los otros programas informáticos que se tendrán en cuenta en la asignatura serán aquellos definidos como "Documentos Reconocidos" para el Procedimiento Simplificado para la Certificación Energética de edificios existentes. Dichos programas son el CE3X y el CE3.

 

 

Dades generals

Codi: 16036
Professor/a responsable:
LOPEZ DAVO, JOAQUIN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix