Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

* La asignatura de Prevención de Riesgos Laborales en Edificación está enmarcada dentro de la materia de Gestión del Proceso dentro de la titulación de Grado en Ingeniería de Edificación.

* Pretende aportar al alumno unas nociones básicas sobre la prevención de riesgos laborales aplicada al sector de la construcción y, en concreto, a las obras de edificación para que el alumno sea capaz de aplicarla luego en otras asignaturas así como ampliarla y desarrollarla en su futuro profesional, por ejemplo si ha de trabajar como Coordinador en materia de Seguridad y Salud, Jefe de Obra, etc.

* Para ello, se abordarán primero algunos conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales, para, a continuación, ver su aplicación a la construcción de obras de edificación, así como la legislación, riesgos y técnicas de prevención específicas.

* Algunas de las competencias que se pretende que consiga el alumno se obtendrán conjuntamente con otras asignaturas, como, por ejemplo, Proyectos Técnicos y Proyecto Fin de Grado, que se recomienda abordar de forma posterior a esta asignatura de PRLE.

* Para poder comprender la asignatura es preciso que el alumno tenga conocimientos previos sobre el proceso constructivo y los materiales y equipos de trabajo necesarios para cada fase de la obra. Por lo tanto, el alumno, para poder cursar esta asignatura, debería haber adquirido ya las competencias correspondientes a los cinco primeros semestres de la titulación y, especialmente, de las siguientes asignaturas:

- Construcción de estructuras I y II

- Instalaciones I y II

- Construcción de elementos no estructurales I

- Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències específiques (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E17 : Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E18 : Conèixer el dret de la construcció i les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, com també la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.
 • E19 : Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E30 : Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
 • E31 : Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
 • E34 : Aprendre a identificar, analitzar i controlar els riscos en obres d'edificació, coneixent els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a fer-ho i els seus requisits, així com les característiques específiques dels equips de treball perquè siguen segurs.
 • E36 : Identificació, anàlisi i control de riscos laborals en obres d'edificació tenint en compte les seues exigències legals en matèria de seguretat i salut laboral

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Identificación, análisis y control de riesgos laborales en obras de edificación teniendo en cuenta sus exigencias legales en materia de seguridad y salud laboral.

 

 

Dades generals

Codi: 16027
Professor/a responsable:
BLANCO BARTOLOME, LUCIA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix