Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Els coneixements de Topografia són necessaris per a poder desenvolupar i portar a terme qualsevol projecte d'edificació i urbanisme, en cadascuna de les seves fases. La Topografia, es troba estretament relacionada amb l'execució i control d'obra, la interpretació de plànols, coneixements de replantejos, així com, coneixements d'altres disciplines afins com: Astronomia, Geodèsia, Orientació, Cartografia, GIS, Fotogrametría, Satèl•lits artificials (GPS, GLONASS, GALILEO); Per tant, és convenient que l'alumne/a, posseeixi coneixements en Trigonometria plana, Matemàtiques, Geometria, Dibuix i programes de disseny assistit per ordinador, etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E2 : Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació.
 • E3 : Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis, i el seu replantejament en el terreny.
 • E7 : Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis.

Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Objectius de l'assignatura

• Aprendre els conceptes teòrics i pràctics de l'assignatura de Topografia, composta per: Planimetría, Altimetría, Taquimetría i Replantejos.

• Conèixer les disciplines relacionades directament o indirectament amb la Topografia com són: Astronomia, Geodèsia, Geografia. Orientació, Cartografia, Analítica, GPS, GIS, Fotogrametría, Geomorfología, Geometria, etc.

 

 

;

Dades generals

Codi: 16013
Professor/a responsable:
APARICIO ARIAS, ENRIQUE JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: ENGINYERIA CARTOGRÀFICA, GEODÈSICA I FOTOGRAMETRIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix