Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Atès que l'Arquitecte Tècnic és especialista en la construcció d'estructures d'edificis, aquesta assignatura és fonamental per al posterior desenvolupament de la professió, i és per açò que la mateixa està relacionada amb la pràctica totalitat de les assignatures d'aquest grau. En l'assignatura s'estudien les estructures de formigó armat utilitzades en els edificis des del punt de vista de la construcció. L'estudiant adquireix amb el seu estudi els coneixements i criteris constructius necessaris: estudi dels diferents elements estructurals, els processos d'execució d'obra, la seua forma de treball, posada en obra d'armadures i formigó, els seus principis fonamentals i la normativa d'aplicació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E7 : Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Entre els objectius cal destacar els següents:

 • Continuar amb el procés educatiu de cursos anteriors i preparar a l'alumne per a **cusos successius quant a la matèria impartida i la relació amb les diferents assignatures.
 • Despertar l'interès de l'alumne per la construcció en general i pels continguts de l'assignatura en particular.
 • Conèixer els sistemes constructius de les estructures dels edificis, la seua constitució, fonament, ús, forma de treball i la seua ordre, per a poder triar la millor opció en cada situació.
 • Aprendre, analitzar i raonar el procés d'execució de cada sistema constructiu, tenint en compte el comportament dels materials i la forma de treball dels elements constructius, amb la finalitat de ser capaços de desenvolupar i solucionar **ordenadamente els diferents problemes que puguen sorgir.
 • Conèixer i saber aplicar la normativa vigent de cada sistema constructiu estudiat.
 • Dibuixar les diferents solucions constructives de forma clara, ordenada i amb rigor, adquirint coneixements que permeten a l'alumne definir i solucionar detalls i problemes constructius relacionats amb la construcció d'estructures.

 

 

;

Dades generals

Codi: 16011
Professor/a responsable:
PEREZ SANCHEZ, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix