Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

En la asignatura Expresión Gráfica en la Edificación I se imparten los conocimientos básicos necesarios para la representación y comunicación de la arquitectura y la edificación. Tiene un carácter de formación en los conceptos fundamentales del lenguaje arquitectónico, cuyo objetivo es la descripción y expresión de los objetos arquitectónicos tridimensionales en representaciones bidimensionales utilizando los sistemas, modos de presentación y los códigos gráficos adecuados.

El tipo de representación que se practica en la asignatura es fundamentalmente manual y en menor medida con instrumental. La asignatura es una aplicación práctica en el campo de la arquitectura y la edificación de los sistemas de representación que se imparten en la asignatura Geometría Descriptiva en el primer cuatrimestre. La asignatura tiene su continuación en Expresión Gráfica II que se imparte en el  segundo curso y donde se inicia al alumno en la representación gráfica de los aspectos constructivos del proyecto de arquitectura mediante medios digitales. Posteriormente en la asignatura  Proyectos de Edificación de cuarto curso se culmina este proceso de representación gráfica del proyecto de ejecución. El alumno tiene la opción de adquirir una mayor especialización mediante la asignatura optativa Sistemas Avanzados de Representación Gráfica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G3 : Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius.

 

Competències específiques (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu de la construcció mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.
 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i exercir l'adreça d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

O1.-Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y
elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido
mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de materiales,
sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su
incorporación al Libro del Edificio. Llevar el control económico de la obra
elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada.

O2.-Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de
las empresas en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción,
tanto en fase de proyecto como de ejecución.

O3.-Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y edificios.

O4.-Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.

 

 

;

Dades generals

Codi: 16009
Professor/a responsable:
IRLES PARREÑO, RICARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix