Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

En esta asignatura se pretente la adquisición de los conocimientos científicos fundamentales (teóricos y prácticos) de la Física que debe poseer cualquier estudiante de una rama de la ciencia y de la técnica. Estos conocimientos deben ayudar a afrontar el aprendizaje de asignaturas posteriores y a desarrollar la capacidad operativa en la resolución de problemas prácticos mediante la aplicación de las leyes y los conceptos generales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G2 : Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisis del comportament elàstic del sòlid.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Utilizar el análisis dimensional para manejar correctamente las magnitudes físicas y sus unidades en una, dos y tres dimensiones, realizar estimaciones por orden de magnitud para cuantificar dichas magnitudes.
2. Comprensión de los principios fundamentales de la estática y su utilización para la resolución de casos prácticos.
3. Calcular centros de masas y momentos de inercia de superficies planas.
4. Manejar los principios de la teoría de la elasticidad para la descripción formal del comportamiento elástico de los materiales de construcción.
5. Adquirir estrategias para la resolución de problemas en su labor de ingenieros.
6. Adquirir una comprensión del método científico, a través de la realización de las prácticas experimentales de laboratorio de la asignatura siguiendo de forma explícita las diversas etapas: observación, análisis y toma de datos, evaluación, comparación de resultados y conclusiones.

 

 

;

Dades generals

Codi: 16006
Professor/a responsable:
MENDEZ ALCARAZ, DAVID ISRAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix