Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura se centra la normativa urbanística, de vivienda y ambiental existente en torno al proceso edificatorio. Además se ocupa de la calidad en la edificación, la contratación administrativa y de las atribuciones profesionales de los arquitectos técnicos. En definitiva, se aborda la legislación administrativa esencial para la gestión de un proyecto o de una obra.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències generals del títol (CG)

 • G8 : Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

-Conocer y comprender el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas y el Derecho Administrativo.
-Conocer y comprender la teoría general de los contratos administrativos y en especial: el contrato administrativo de obras y el contrato de concesión de obra pública.
-Conocer y comprender el marco normativo vigente en materia urbanística, así como la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana y los órganos urbanísticos competentes.
-Conocer y comprender el régimen jurídico de los diferentes instrumentos de planeamiento.
-Conocer y comprender las clases de suelo y su régimen jurídico.
-Conocer y comprender los diferentes sistemas de ejecución del planeamiento
-Conocer y comprender el régimen jurídico de la edificación, así como los tipos de licencias urbanísticas y declaración responsable.
-Conocer y comprender los procedimientos de protección de la legalidad urbanística.
-Conocer el régimen jurídico del patrimonio histórico español.
-Conocer los aspectos básicos del régimen jurídico de la vivienda en la Comunidad Valenciana.
-Conocer las atribuciones profesionales del arquitecto técnico.
-Conocer y comprender las implicaciones ambientales de la actividad constructiva y las licencias ambientales.

 

 

Dades generals

Codi: 16004
Professor/a responsable:
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix