Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Supòsits pràctics: sobre els principals instituts del Dret Administratiu tant general com a especial, així com en relació amb els procediments administratius, recursos i reclamacions administratives.
Supòsits pràctics sobre els principals instituts del procés contenciós-administratiu, així com sobre els diferents procediments de naturalesa jurisdiccional.
Supòsits pràctics en relació amb els fonaments constitucionals de l'ordenament espanyol, així com de les relacions de l'ordenament intern i de la Unió Europea.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG3 : Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten, tant com siga possible, els imprevistos, es prevegen eventuals problemes i se n'anticipen les solucions.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG5 : Saber treballar en equips professionals i multiprofessionals amb eficàcia i eficiència, reproduint contextos reals i aportant i coordinant els coneixements propis amb els d'altres branques i intervinents.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer els elements fonamentals que diferencien els principals procediments administratius.
 • Saber fer els tràmits essencials dels procediments administratius.
 • Conéixer i saber els recursos i les reclamacions administratives procedents.
 • Conéixer els elements fonamentals de la pràctica del procés contenciós administratiu.
 • Saber plantejar formalment i substancialment un recurs contenciós administratiu.
 • Conéixer i saber plantejar les diverses qüestions incidentals i els recursos en decisions judicials.
 • Conéixer i saber aplicar les particularitats del contenciós administratiu en determinades matèries.
 • Aplicar en la resolució de casos pràctics la constitució, com a norma jurídica, i els valors superiors de l'ordenament, a més dels principis estructurals, per a facilitar la solució de casos en el marc de l'estat social i democràtic de dret.
 • Integrar en la pràctica les relacions entre l'ordenament jurídic nacional i supranacional. Millorar el coneixement pràctic del dret internacional públic en l'aplicació pels diversos tribunals internacionals.
 • Conéixer les especialitats en la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

L'assignatura té com a objectiu fonamental el domini de la pràctica administrativa tant en els procediments administratius com en els procediments contenciós-administratius, afavorint el desenvolupament de les competències i habilitats necessàries per a l'exercici professional de l'advocacia en tots dos camps especialitzats. Aqueix objectiu comprèn així mateix la pràctica en relació amb la tutela judicial dels drets fonamentals i respecte de la justícia comunitària.

 

 

Dades generals

Codi: 12337
Professor/a responsable:
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 7,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,80
Càrrega no presencial: 4,20

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix