Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Que los alumnos sean capaces de:

- Conocer los sistemas de gestión de calidad, medioambiente e integrados, y su funcionamiento

- Conocer la evaluación de riesgos ambientales sobre industrias que manejan sustancias peligrosas

- Conocer las características de la gestión de residuos peligrosos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG19 : Conèixer algunes tècniques afins a la prevenció, com ara la seguretat del producte, els sistemes de gestió de la qualitat, la gestió mediambiental, la seguretat industrial, la prevenció de riscos patrimonials o la seguretat vial.

 

Competències específiques (CE)

 • CE24 : Ser capaç d'assessorar les empreses i suggerir-los modificacions, a nivell global, en aspectes que puguen contribuir a millorar les condicions del treball i disminuir els factors de risc psicosocial.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer aspectes bàsics sobre l'assegurament del producte i el funcionament de la gestió de la qualitat.
 • Conéixer aspectes bàsics sobre el funcionament de la gestió mediambiental.
 • Saber relacionar la gestió de la prevenció amb la gestió de qualitat i de medi ambient, de manera integrada dins de l'organització.
 • Saber identificar, analitzar i gestionar els riscos industrials per a evitar sinistres i prevenir els riscos patrimonials.
 • Saber prevenir els accidents de trànsit i minimitzar-ne les conseqüències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Es el objetivo de la asignatura:

- Fomentar el desarrollo de la gestión y la mejora continua en la organización y la calidad

- Concienciar sobre la necesidad de una mejora en el comportamiento ambiental, que a la vez influye en la prevención de los riesgos laborales

 

 

Dades generals

Codi: 12303
Professor/a responsable:
PRADO GOVEA, RAUL HUGO
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix