Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'especialitat d'Informàtica del Màster en Educació Secundària està dirigida a formar, principalment, als futurs professors de l'Especialitat d'Informàtica d'Educació Secundària. Aquesta especialitat està consolidada en l'Ensenyament Secundari, amb un accés específic del professorat, amb l'existència de l'àrea d'Informàtica en els Instituts d'Educació Secundària i Centres de Cicles Formatius.

En les tres últimes dècades, els espectaculars avanços científics i tecnològics han transformat les nostres vides tant en les nostres formes de comunicació com en la socialització. La nostra societat ha passat de l'era industrial a l'era del coneixement gràcies en gran manera a les tecnologies de la informació. Per tot això, la informàtica és considerada fonamental en la formació integral dels alumnes per al seu desenvolupament personal i social.

Per tot l'anterior ressaltem la importància de consolidar la formació inicial dels futurs professors d'Informàtica a través d'una especialització didàctica específica. En aquest sentit, l'assignatura "Complements per a la formació disciplinar: Informàtica" pretén realitzar una anàlisi fenomenològica i didàctica dels continguts d'informàtica: història de la informàtica; perspectives i enfocaments actuals per a l'ensenyament de la informàtica; la informàtica en els currículums de secundària i batxillerat.

D'aquesta manera "Complements per a la formació" contribueix amb les següents competències de caràcter general i específic al títol:


De caràcter general:

CG1: Conéixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent
CG16:Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la seua formació.


De caràcter específic:

CE1: Conéixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
CE2: Conéixer els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.
CE3: Conéixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
CE4: Conéixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars
CE9: Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament-aprenentatge


Algunes d'aquestes competències es comparteixen amb les assignatures de "Aprenentatge i ensenyament de la Informàtica" i amb "Innovació i investigació educativa en l'ensenyament de la Informàtica" de manera que es fa necessària una coordinació entre les tres assignatures.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de la informàtica.
 • Conèixer els continguts d'Informàtica que es cursen en l'ensenyament d'aquestes matèries.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents d'aquesta matèria i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer i reflexionar sobre la percepció ciutadana i dels estudiants sobre determinats aspectes de la Informàtica i les implicacions de la mateixa en el seu ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen i apliquen els coneixements d'Informàtica en la secundària obligatòria i postobligatoria.
 • Saber elaborar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar i per a exposar els resultats dels treballs fets.
 • Valorar de forma crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

- Conéixer els currículums d'Informàtica en Educació Secundària.

- Conéixer els factors d'èxit d'una exposició.

- Conéixer els protocols d'actuació davant una incidència en una aula d'Informàtica.

- Conéixer les implicacions i funcions dels coordinadors TIC.

- Saber usar les eines de manteniment d'una aula d'informàtica, especialment LliureX

- Saber gestionar i administrar un entorn virtual d'aprenentatge

 

 

;

Dades generals

Codi: 12044
Professor/a responsable:
VAZQUEZ PEREZ, SONIA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 2,16
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,64
  Crèdits pràctics: 0,96
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix