Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

En l'assignatura d'Aprenentatge i Ensenyament de la Informàtica, la qual forma part del conjunt d'assignatures del Màster Universitari del Professorat en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, és el seu objectiu fonamental oferir a l'alumnat una formació pedagògica i didàctica d'alt nivell, orientada a l'àmbit professional docent, i que els capacite per a l'exercici de la docència en l'àrea de la Informàtica i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

A partir d'aquest objectiu fonamental, es fa necessari programar continguts i activitats capaces d'aconseguir aquesta formació pedagògica, així com la formació en didàctica específica de la disciplina informàtica: currículum de l'àrea, elaboració de la programació didàctica, disseny d'unitats de treball, maneig de recursos educatius específics de l'àrea, etc.

En l'actualitat, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació han aconseguit tal grau de desenvolupament i utilització, tant per part dels usuaris específics com del públic en general, que són una part fonamental de l'activitat diària. Per això, els futurs professors de l'especialitat han de posseir una qualificació que els capacite per a transmetre els coneixements als seus alumnes dels ensenyaments no universitaris, alhora que siguen capaços d'interessar-los per l'aprenentatge de la informàtica com a matèria útil i necessària per al seu futur.

Així doncs, l'assignatura d'Aprenentatge i Ensenyament per a la Informàtica, desenvolupa les competències generals del títol i les competències específiques, així com els objectius formatius, que estan indicats en l'apartat corresponent de la fitxa de l'assignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de la informàtica.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge d'aquestes matèries i plantejar alternatives i solucions.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge de la informàtica amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre-les com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la informàtica.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Presentar informes escrits amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals.
 • Valorar de forma crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres.
 • Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 •  Conèixer els Títols d'FP Bàsica, Grau Mitjà i Superior, així com els cursos d'especialització de la família professional d'Informàtica i Comunicacions i els seus ensenyaments mínims.
 • Determinar els continguts d'una programació didàctica basada en els Títols i Currículums de la família professional d'Informàtica i Comunicacions.
 • Entendre l'aplicació de la programació didàctica i les unitats de treball a l'aula.
 • Elaborar una Programació Didàctica per a la seua exposició i defensa.
 • Elaborar Unitats de Treball/Didàctiques per a la seua exposició i defensa.
 • Aprendre aplicacions d'ús a l'aula per a l'ensenyament de la informàtica, així com eines Web 2.0.
 • Adquirir competències tecnològiques i de comunicació per a la seua aplicació a l'aula.

 

 

;

Dades generals

Codi: 12043
Professor/a responsable:
POVES ESPI, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 15,00
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 9,00

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,52
  Crèdits pràctics: 2,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,88
  Crèdits pràctics: 1,32

Estudis en què s'imparteix