Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquest curs presencial se centra en el desenvolupament de les destreses orals (*listening *and *speaking) en llengua anglesa conduents a la millora de la capacitat d'expressió de l'alumnat i s'articula tant des del pol de la recepció, a través de la millora de la comprensió de textos orals, com des del pol de la producció, mitjançant la pràctica de situacions comunicatives de manera grupal i individual. La metodologia del curs, que es desenvoluparà al llarg de 14 sessions (dues sessions setmanals), serà eminentment pràctica i se centrarà tant en la producció com en la comprensió de textos orals concordes a un nivell intermedi en llengua anglesa per part de l'alumnat. Per a això, el professorat facilitarà breus continguts teòrics que buscaran el desenvolupament dels objectius proposats i que serviran per a reforçar aquells prèviament aconseguits. El curs es desenvoluparà de manera pràctica a través de xicotetes activitats de correcció ràpida que afavorisquen la interacció alumne-alumne i alumne-professor.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Entre els diferents objectius del curs presencial es troben els següents:


1. Desenvolupar destreses orals en llengua anglesa concordes a un nivell intermedi.
2. Expressar idees i conceptes complexos de manera oral.
3. Millorar la comprensió auditiva en llengua anglesa.
4. Aprendre expressions orals en llengua anglesa concordes a un nivell intermedi.
5. Desenvolupar estratègies per al desenvolupament de destreses orals de manera autònoma.

 

 

Dades generals

Codi: 91149
Professor/a responsable:
BELDA MEDINA, JOSE RAMON
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix