Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura presencial se centrarà en el desenvolupament de les destreses orals i aurals en anglès, prestant especial atenció a la pronunciació, l'entonació i a la comprensió dels diferents sons. Per això, es treballaran els sons que conformen el sistema fonètic de la llengua anglesa (vocals, consonants, diftongs, etc) i les característiques relacionades (l'entonació, les pauses, el ritme, etc). La metodologia serà pràctica basada en exercicis individuals i en grup . El professorat farà lliurament dels materials i l'horari especifique a cada estudiant a l'inici del curs.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Els objectius són tant individuals com grupals.

Entre els objectius individuals es troben:

1. Que l'alumnat siga capaç d'identificar els diferents sons de la llengua anglesa

2. Que l'alumnat siga capaç de pronunciar adequadament els diferents sons de la llengua anglesa

3. Que l'alumnat aprenga a distingir les diferents maneres d'entonació de les frases i aspectes relacionats (ritme, pauses, tipus de paraules i oracions, intenció del parlant, etc)

4. Que l'alumnat es familiaritze amb els trets més distintius de la pronunciació entre l'anglès britànic i l'anglès nord-americà (UK vs USA)


Quant als objectius grupals destaquen:

1. L'increment de la capacitat d'expressió oral i comprensió aural de l'alumnat.

2. L'enfortiment de les destreses comunicatives de l'alumne mitjançant la posada en pràctica d'exercicis i debats en classe relacionats amb els sons i temes tractats en cada sessió.

3. L'ús de noves tecnologies o TIC a l'aula per a fomentar un aprenentatge cooperatiu i interpar.


4. L'ús i familiaritat amb les TIC dedicades a la pràctica de l'anglès a l'aula, especialment en la pronunciació (videolecciones, plataformes, aplicacions, etc) per a aconseguir un aprenentatge més autònom i durador en finalitzar el curs.

 

 

Dades generals

Codi: 91142
Professor/a responsable:
BELDA MEDINA, JOSE RAMON
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix