Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Estudi de la Unió Europea, en particular les seues institucions, així com els principals desafiaments als quals s'enfronta, com la crisi migratòria, la crisi econòmica, el BREXIT i el canvi climàtic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer y comprender la historia y evolución del proceso de integración europeo.

Conocer y comprender las instituciones de la Unión Europea, así como los procedimientos de adopción de decisiones.

Conocer y comprender el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y su aplicación interna.

Conoceer y comprender las principales políticas de la Unión Europea (mercado interior, ciudadanía, acción exterior...).

Conocer y comprender la situación actual y perspectivas de futuro de las ampliaciones y retiradas de la Unión Europea, en especial el BREXIT.

Conocer y comprender el origen, evolución, consecuencias y medidas adoptadas por la Unión Europea tras la crisis económica y financiera.

Conocer y comprender el origen, evolución, consecuencias y medidas adoptadas por la Unión Europea ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Conocer y comprender el origen y soluciones adoptadas por la Unión Europea ante la crisis migratoria, así como sus repercusiones para España.

Conocer y comprender cuál es la posición de la Unión Europea frente algunos de los principales desafíos globales de la Sociedad internacional actual, en especial la posición de la Unión Europea ante el cambio climático.

 

 

 

Dades generals

Codi: 91059
Professor/a responsable:
FERRER LLORET, JAUME
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix