Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Intensificació i pràctica de l'anglès comunicatiu de nivell A2 (CERF). Al final del cicle elemental, l'alumne serà capaç de comprendre i expressar-se en temes d'interès personal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Segon curs de preparació després del Elemental I. Es requereix un nivell inicial de l'idioma (us del present, sintaxi bàsica, vocabulari general en contextos determinats, articles). El curs s'estructura teniendo amb la introducció progresiva a als nous coneixements sense oblidar el rpás d¡estructures de nivell inicial. S0estudiarà el ssitema fonológic, sintàctic i textual. Quant a l'expresió oral: comprensió de converses breus amb vocabulari i sintaxi básiques. Aprenentatge de normes i convencions de la llengua anglesa. Quant a l'expresió escrita: cartes, emails i notes a més de lectura d'històries breus.  

 

 

Dades generals

Codi: 90377
Professor/a responsable:
LLORENS SIMON, EVA MARIA
Crèdits ECTS:
Crèdits teòrics: 4,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial:

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix