Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DEL MEDI MARÍ

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El concepto de planificación espacial marina (PEM) se aplicó inicialmente con un enfoque de gestión para la conservación de la biodiversidad en un Parque Marino hace más de 30 años, y en la actualidad se ha convertido en una prioridad de las políticas internacionales, regionales y locales. Se ha asumido recientemente como un proceso eficaz para lograr múltiples objetivos en los mares más concurridos donde confluyen numerosos usos. Cuando este proceso se aplica a nivel de ecosistema, se consigue un enfoque práctico que avanza hacia la gestión de áreas marinas basada en el ecosistema. Durante los últimos años, la planificación espacial marina ha centrado el interés en todo el mundo, particularmente en áreas marinas con una gran confluencia de usos. La PEM ofrece un marco operativo para mantener el valor de la biodiversidad marina a la vez que se permite el uso sostenible del potencial económico de sus océanos.

Podríamos definir la planificación espacial marina (PEM) como una metodología para crear y establecer una organización más racional del uso del espacio marino y las interacciones entre dichos usos, con el fin de equilibrar las demandas de desarrollo socioeconómico con la necesidad de proteger los ecosistemas marinos. Es importante recordar que solo es posible planificar y gestionar las actividades humanas en las áreas marinas, nunca los ecosistemas marinos o los componentes del ecosistema. Podemos asignar actividades humanas a áreas marinas específicas por objetivo, por ejemplo, “áreas de conservación”, o por usos específicos, “parques eólicos”, “zonas de acuicultura en alta mar” etc.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar habilitats per al treball en equip, ja siga en equips amb personal de la mateixa disciplina o equips multidisciplinaris (incloent professionals de formació tècnica, social o científica).
 • CT2 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com professional, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.
 • CT3 : Desenvolupar habilitats i, estratègies i tècniques per a la interacció, el treball col·laboratiu i la transferència del coneixement a la societat.

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer i aplicar coneixements avançats teòrics i pràctics sobre la biodiversitat d'espècies i els processos que regulen i mantenen la biodiversitat en comunitats ecològiques.
 • CG2 : Planificar, dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, plans de conservació, gestió i restauració del medi natural, i interpretar els resultats de la investigació.
 • CG3 : Adquirir els coneixements necessaris per al maneig de dades biològiques amb eines estadístiques i bioinformáticas (modelatges, simulacions), adquirint una adequada formació per a validar models a partir de dades experimentals.
 • CG4 : Desenvolupar una actitud crítica de perfeccionament en la labor experimental i de gestió, encaixant tal plantejament en el context del maneig adaptatiu de les espècies i ecosistemes, així com en la gestió i restauració d'ecosistemes terrestres i marins.
 • CG5 : Aplicar tècniques avançades per a la quantificació d'espècies animals, vegetals i processos en els ecosistemes, així com per al desenvolupament de la gestió, restauració i conservació tant d'ecosistemes terrestres com marins.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Aplicar les bases de l'ecologia del paisatge a: la planificació i gestió d'ecosistemes marins i terrestre (incloent aigües continentals); la restauració ecològica; el disseny de xarxes de conservació d'espais naturals protegits i infraestructura verda i blava; elaborar plans de gestió i ordenació territorial normatius d'espais naturals protegits.
 • CE2 : Identificar els problemes de conservació d'espècies amenaçades i ser capaç de proposar estratègies de recuperació, integrant processos demogràfics i de gestió genètica (in situ i ex situ) i de restauració dels seus hàbitats.
 • CE3 : Dominar l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica actuals per a identificar i quantificar patrons espacials en la biodiversitat i el paisatge i inferir els processos que els originen.
 • CE4 : Caracteritzar i gestionar poblacions animals i vegetals mitjançant la delimitació de la seua entitat taxonòmica, paràmetres demogràfics i genètics, el disseny de plans de seguiment numèric i l'estudi de la relació entre la variació ambiental (qualitat d'hàbitat).
 • CE5 : Identificar i aplicar tècniques tradicionals i innovadores per a la restauració de la vegetació terrestre, d'aiguamolls i marina, incloent tècniques viverísticas per a producció de planta i plantació i tècniques de recol·lecció de llavors i trasplantaments de fanerògames marines.
 • CE6 : Conèixer i aplicar els indicadors de gestió i seguiment en el medi marí i terrestre, així com les eines de preses de decisions (tècniques multicriteri /multiobjetivo).
 • CE7 : Elaborar valoracions econòmiques de serveis ecosistèmics i impactes, així com pressupostos econòmics dels projectes de restauració i conservació.
 • CE8 : Aplicar tècniques per a la transferència del coneixement a gestors i professionals de la conservació, restauració i biodiversitat, així com per a impulsar la participació ciutadana en projectes de restauració i conservació.
 • CE9 : Conèixer i aplicar els condicionants de la legislació actual (nacional i europea) i convenis internacionals que regeixen les activitats relacionades amb la conservació, gestió i restauració del medi natural, la planificació i ordenació territorial i la sol·licitud i execució de projectes d'aqueix tipus.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

1. Projectar i realitzar informes de planificació i processos de gestió per a garantir la conservació de les espècies animals i vegetals d'un ecosistema, així com dels processos i el territori que el sustenta.


2. Realitzar informes de gestió d'espècies invasores i d'espècies amenaçades tant al mig terrestre com marí.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

– Aportar los conocimientos necesarios para la resolución de problemas asociados a la planificación espacial marina desde el enfoque multidisciplinar.
- Transmitir herramientas de integración de conocimientos para la aplicación en la evaluación de los ecosistemas marinos.
- Facilitar conocimientos avanzados teóricos y prácticos para definir criterios de valoración ecosistémica y planificación espacial.
- Aportar herramientas para la obtención de información y bases de datos que permitan describir las características geomorfológicas del medio marino y su dinámica.
- Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo, potenciando el conocimiento multidisciplinar.
- Transferir el conocimiento para aplicar las bases de la ecología del paisaje a la planificación y gestión de ecosistemas marinos y la infraestructura verde azul.
- Aportar conocimiento para la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica con el fin de identificar y cuantificar patrones espaciales en la biodiversidad y el paisaje marino e inferir los procesos que los originan.
- Conocer y aplicar herramientas de tomas de decisiones en la planificación espacial marina (técnicas multicriterio /multiobjetivo).

 

 

Dades generals

Codi: 49211
Professor/a responsable:
GIMENEZ CASALDUERO, MARIA FRANCISCA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,44
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix