Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONSERVACIÓ I MANEIG DE SISTEMES AGROSILVOPASTORILES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura Conservación y Manejo de sistemas Agrosilvopastoriles forma parte del elenco de asignaturas optativas del bloque de Conservación del Master. Esta disciplina proporciona las bases de conocimiento sobre los distintos tipos de sistemas agroforestales, sus componentes, las interacciones bióticas que en ellos ocurren y su sostenibilidad, aspectos de gran relevancia en el actual contexto del cambio climático y abandono rural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar habilitats per al treball en equip, ja siga en equips amb personal de la mateixa disciplina o equips multidisciplinaris (incloent professionals de formació tècnica, social o científica).
 • CT2 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com professional, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.
 • CT3 : Desenvolupar habilitats i, estratègies i tècniques per a la interacció, el treball col·laboratiu i la transferència del coneixement a la societat.

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer i aplicar coneixements avançats teòrics i pràctics sobre la biodiversitat d'espècies i els processos que regulen i mantenen la biodiversitat en comunitats ecològiques.
 • CG2 : Planificar, dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, plans de conservació, gestió i restauració del medi natural, i interpretar els resultats de la investigació.
 • CG3 : Adquirir els coneixements necessaris per al maneig de dades biològiques amb eines estadístiques i bioinformáticas (modelatges, simulacions), adquirint una adequada formació per a validar models a partir de dades experimentals.
 • CG4 : Desenvolupar una actitud crítica de perfeccionament en la labor experimental i de gestió, encaixant tal plantejament en el context del maneig adaptatiu de les espècies i ecosistemes, així com en la gestió i restauració d'ecosistemes terrestres i marins.
 • CG5 : Aplicar tècniques avançades per a la quantificació d'espècies animals, vegetals i processos en els ecosistemes, així com per al desenvolupament de la gestió, restauració i conservació tant d'ecosistemes terrestres com marins.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Aplicar les bases de l'ecologia del paisatge a: la planificació i gestió d'ecosistemes marins i terrestre (incloent aigües continentals); la restauració ecològica; el disseny de xarxes de conservació d'espais naturals protegits i infraestructura verda i blava; elaborar plans de gestió i ordenació territorial normatius d'espais naturals protegits.
 • CE2 : Identificar els problemes de conservació d'espècies amenaçades i ser capaç de proposar estratègies de recuperació, integrant processos demogràfics i de gestió genètica (in situ i ex situ) i de restauració dels seus hàbitats.
 • CE3 : Dominar l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica actuals per a identificar i quantificar patrons espacials en la biodiversitat i el paisatge i inferir els processos que els originen.
 • CE4 : Caracteritzar i gestionar poblacions animals i vegetals mitjançant la delimitació de la seua entitat taxonòmica, paràmetres demogràfics i genètics, el disseny de plans de seguiment numèric i l'estudi de la relació entre la variació ambiental (qualitat d'hàbitat).
 • CE5 : Identificar i aplicar tècniques tradicionals i innovadores per a la restauració de la vegetació terrestre, d'aiguamolls i marina, incloent tècniques viverísticas per a producció de planta i plantació i tècniques de recol·lecció de llavors i trasplantaments de fanerògames marines.
 • CE6 : Conèixer i aplicar els indicadors de gestió i seguiment en el medi marí i terrestre, així com les eines de preses de decisions (tècniques multicriteri /multiobjetivo).
 • CE7 : Elaborar valoracions econòmiques de serveis ecosistèmics i impactes, així com pressupostos econòmics dels projectes de restauració i conservació.
 • CE8 : Aplicar tècniques per a la transferència del coneixement a gestors i professionals de la conservació, restauració i biodiversitat, així com per a impulsar la participació ciutadana en projectes de restauració i conservació.
 • CE9 : Conèixer i aplicar els condicionants de la legislació actual (nacional i europea) i convenis internacionals que regeixen les activitats relacionades amb la conservació, gestió i restauració del medi natural, la planificació i ordenació territorial i la sol·licitud i execució de projectes d'aqueix tipus.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

1. Projectar i realitzar informes de planificació i processos de gestió per a garantir la conservació de les espècies animals i vegetals d'un ecosistema, així com dels processos i el territori que el sustenta.


2. Realitzar informes de gestió d'espècies invasores i d'espècies amenaçades tant al mig terrestre com marí.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Conocer la estructura y componentes biológicos de los sistemas agrosilvopastoriles (ASP). Aprender las tecnologías tradicionales y modernas de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Evaluar las distintas estrategias de explotación de los beneficios potenciales de los ASP. Conocer la importancia de las interacciones biológicas en los ASP. Conocer la importancia de los ASP como reservorio de biodiversidad y de los procesos ecosistémicos.

 

 

Dades generals

Codi: 49208
Professor/a responsable:
MICO BALAGUER, ESTEFANIA
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix