Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET AMBIENTAL I GESTIÓ ECOSISTÈMICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Se presentan los conceptos, instituciones y principios del Derecho Ambiental. Y se estudian las medidas jurídicas y normativas de conservación y restauración, tanto del medio terrestre como marino, así como de protección de especies y hábitats, a partir del enfoque ecosistémico.
Con esta disciplina el estudiante debe estar en condiciones de obtener una formación jurídico-administrativa básica de los fundamentos del Ordenamiento administrativo ambiental en todos los ámbitos: internacional, Unión Europea, estatal, autonómico y local.
Con esta finalidad, el estudiante ha de desarrollar las competencias que se indican, efectuando un seguimiento de la actividad teórica y práctica propuesta, tanto para superar la formación como para estar en condiciones de ejercitar los conocimientos adquiridos en diferentes actividades profesionales.
Esta asignatura es optativa, se imparte en el segundo semestre, y comparte el módulo: “Contexto socioeconómico de la restauración y la conservación” con otra asignatura optativa: “Participación social y transferencia del conocimiento”, con la que se complementa y refuerza.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar habilitats per al treball en equip, ja siga en equips amb personal de la mateixa disciplina o equips multidisciplinaris (incloent professionals de formació tècnica, social o científica).
 • CT2 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com professional, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.
 • CT3 : Desenvolupar habilitats i, estratègies i tècniques per a la interacció, el treball col·laboratiu i la transferència del coneixement a la societat.

 

Competències generals

 • CG2 : Planificar, dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, plans de conservació, gestió i restauració del medi natural, i interpretar els resultats de la investigació.
 • CG4 : Desenvolupar una actitud crítica de perfeccionament en la labor experimental i de gestió, encaixant tal plantejament en el context del maneig adaptatiu de les espècies i ecosistemes, així com en la gestió i restauració d'ecosistemes terrestres i marins.

 

Competències Específiques

 • CE7 : Elaborar valoracions econòmiques de serveis ecosistèmics i impactes, així com pressupostos econòmics dels projectes de restauració i conservació.
 • CE8 : Aplicar tècniques per a la transferència del coneixement a gestors i professionals de la conservació, restauració i biodiversitat, així com per a impulsar la participació ciutadana en projectes de restauració i conservació.
 • CE9 : Conèixer i aplicar els condicionants de la legislació actual (nacional i europea) i convenis internacionals que regeixen les activitats relacionades amb la conservació, gestió i restauració del medi natural, la planificació i ordenació territorial i la sol·licitud i execució de projectes d'aqueix tipus.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

1. Aplicar la legislació ambiental en vigor tant d'àmbit comunitari, com d'àmbit nacional o regional.


2. Desenvolupar models de negoci relacionats amb l'assessoria i aplicació de projectes de restauració i conservació, i la gestió de béns i serveis ambientals.


3. Dissenyar i desenvolupar projectes participatius en temes relacionats amb el medi ambient.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales a alcanzar por el alumnado versarán sobre:
La adquisición del conocimiento de las técnicas jurídicas necesarias para la adecuada ordenación, gestión y restauración de los ecosistemas y especies, tanto terrestres como marinas. Se trata de proporcionar al alumno la capacidad necesaria para entender y desenvolverse en la compleja relación entre el marco jurídico y la protección de la naturaleza, teniendo en cuenta, además, su interrelación con otras normativas sectoriales.
El conocimiento del principio de integración y enfoque ecosistémico, que exige la toma en consideración del ambiente en el conjunto de actividades económicas y sociales, y en las políticas públicas que las rigen.
La obtención de nociones básicas jurídicas y de un vocabulario jurídico ambiental para ser capaz de resolver supuestos prácticos mediante el análisis crítico de la legislación, jurisprudencia y doctrina científica.

 

 

 

Dades generals

Codi: 49205
Professor/a responsable:
LOPEZ IBORRA, GERMAN MANUEL
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix