Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ D'ESPAIS NATURALS I CONSERVACIÓ D'ECOSISTEMES

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Desde la Conferencia de las Partes (COP10) realizada en la cumbre de Nagoya, en la que se crearon las metas de Aichí sobre la Diversidad Biológica 2011-2020, la vinculación a entorno a la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) celebrada en Madrid, se está articulando en España y otros estados una movilización sin precedentes de las administraciones a nivel nacional, autonómico y local, de la ciudadanía y de los actores sociales, las empresas, universidades, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, alrededor de una visión compartida, que ha incrementado la demanda de profesionales capaces de establecer criterios para la conservación y desarrollo sostenible en diferentes escalas de actuación en la sociedad en un Mundo cambiante.

La solución de problemas relacionados con la crisis de la biodiversidad y el reto que supone el cambio global ha atraído un creciente interés sobre la Biología de la Conservación y la Ecología de la Restauración, especialmente entre los biólogos, ambientólogos y otros profesionales relacionados con la gestión y conservación de la naturaleza.

Esta asignatura propone incidir sobre el actual conocimiento de las estrategias y herramientas de conservación de áreas protegidas, y su vinculación con el desarrollo sostenible en el territorio. Una correcta orientación profesional para la solución de los problemas ambientales pasa por el conocimiento del funcionamiento de los sistemas ecológicos. Basándose en un enfoque participativo, la asignatura centra una especial atención en las bases teóricas de la ecología del paisaje, cuya aplicación en la conservación y la restauración ecológicas facilita que la toma de decisiones y el desarrollo de modelos sostenibles e innovadores de gestión territorial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar habilitats per al treball en equip, ja siga en equips amb personal de la mateixa disciplina o equips multidisciplinaris (incloent professionals de formació tècnica, social o científica).
 • CT2 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com professional, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.
 • CT3 : Desenvolupar habilitats i, estratègies i tècniques per a la interacció, el treball col·laboratiu i la transferència del coneixement a la societat.

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer i aplicar coneixements avançats teòrics i pràctics sobre la biodiversitat d'espècies i els processos que regulen i mantenen la biodiversitat en comunitats ecològiques.
 • CG2 : Planificar, dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, plans de conservació, gestió i restauració del medi natural, i interpretar els resultats de la investigació.
 • CG3 : Adquirir els coneixements necessaris per al maneig de dades biològiques amb eines estadístiques i bioinformáticas (modelatges, simulacions), adquirint una adequada formació per a validar models a partir de dades experimentals.
 • CG4 : Desenvolupar una actitud crítica de perfeccionament en la labor experimental i de gestió, encaixant tal plantejament en el context del maneig adaptatiu de les espècies i ecosistemes, així com en la gestió i restauració d'ecosistemes terrestres i marins.
 • CG5 : Aplicar tècniques avançades per a la quantificació d'espècies animals, vegetals i processos en els ecosistemes, així com per al desenvolupament de la gestió, restauració i conservació tant d'ecosistemes terrestres com marins.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Aplicar les bases de l'ecologia del paisatge a: la planificació i gestió d'ecosistemes marins i terrestre (incloent aigües continentals); la restauració ecològica; el disseny de xarxes de conservació d'espais naturals protegits i infraestructura verda i blava; elaborar plans de gestió i ordenació territorial normatius d'espais naturals protegits.
 • CE2 : Identificar els problemes de conservació d'espècies amenaçades i ser capaç de proposar estratègies de recuperació, integrant processos demogràfics i de gestió genètica (in situ i ex situ) i de restauració dels seus hàbitats.
 • CE3 : Dominar l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica actuals per a identificar i quantificar patrons espacials en la biodiversitat i el paisatge i inferir els processos que els originen.
 • CE4 : Caracteritzar i gestionar poblacions animals i vegetals mitjançant la delimitació de la seua entitat taxonòmica, paràmetres demogràfics i genètics, el disseny de plans de seguiment numèric i l'estudi de la relació entre la variació ambiental (qualitat d'hàbitat).
 • CE5 : Identificar i aplicar tècniques tradicionals i innovadores per a la restauració de la vegetació terrestre, d'aiguamolls i marina, incloent tècniques viverísticas per a producció de planta i plantació i tècniques de recol·lecció de llavors i trasplantaments de fanerògames marines.
 • CE6 : Conèixer i aplicar els indicadors de gestió i seguiment en el medi marí i terrestre, així com les eines de preses de decisions (tècniques multicriteri /multiobjetivo).
 • CE7 : Elaborar valoracions econòmiques de serveis ecosistèmics i impactes, així com pressupostos econòmics dels projectes de restauració i conservació.
 • CE8 : Aplicar tècniques per a la transferència del coneixement a gestors i professionals de la conservació, restauració i biodiversitat, així com per a impulsar la participació ciutadana en projectes de restauració i conservació.
 • CE9 : Conèixer i aplicar els condicionants de la legislació actual (nacional i europea) i convenis internacionals que regeixen les activitats relacionades amb la conservació, gestió i restauració del medi natural, la planificació i ordenació territorial i la sol·licitud i execució de projectes d'aqueix tipus.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

1. Projectar i realitzar informes de planificació i processos de gestió per a garantir la conservació de les espècies animals i vegetals d'un ecosistema, així com dels processos i el territori que el sustenta.


2. Realitzar informes de gestió d'espècies invasores i d'espècies amenaçades tant al mig terrestre com marí.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Los principales objetivos cognitivos, operacionales y actitudinales que se pretenden completar en el desarrollo de la asignatura pueden resumirse en los siguientes puntos:
1.- Establecer una base teórica y metodológica sólida y actualizada, complementaria a las asignaturas del Máster y que facilite el desarrollo de labores profesionales relacionadas con la gestión ambiental del territorio, de los espacios naturales y la restauración ecológica.
2.- Desarrollar la sensibilización ambiental y la capacidad de jerarquización necesaria para la toma de decisiones ambientales en relación con la información disponible.
3.- Proyectar y realizar informes de planificación y procesos de gestión para garantizar la conservación de ecosistemas, y la protección del territorio.

 

 

Dades generals

Codi: 49200
Professor/a responsable:
BONET JORNET, ANDRES
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 1,52
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,12
  Crèdits pràctics: 0,38
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,12
  Crèdits pràctics: 0,38
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,76
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix