Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALLE FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) consiste en realizar y exponer un proyecto original con la orientación de una tutora o tutor académico y, en su caso, externo, predominio de trabajo autónomo, y en el que se apliquen y demuestren las competencias adquiridas en el Máster.

Debe realizarse de forma individual.

La memoria del TFM podrá ser redactada y defendida en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana, o en las lenguas cooficiales de la UE siempre que la propuesta de TFM así lo especifique.

Su carga lectiva es de 6 créditos ECTS, que se traducirán en 150 horas del estudiante. Se trata de una asignatura con gran carga de trabajo autónomo por parte del estudiante, por lo que se recomienda planificar con la suficiente antelación las actividades a realizar.

---

Para poder realizar el TFM debes matricularte del mismo con el resto de asignaturas en el periodo de matrícula que te corresponda.

Una vez matriculado/a en el TFM, todas las gestiones del mismo (solicitud de temas, consulta de asignación, tutorías, consulta de fechas, solicitud de defensa, ...) se realizarán desde la aplicación UAProject del UACloud CV.

---

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica que las enseñanzas oficiales de máster concluyen con la elaboración y defensa pública de un trabajo fin de máster. El TFM debe estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.

El TFM también esá regulado por la normativa de la Universidad de Alicante (UA y por el Reglamento sobre los TFG/Trabajos Fin de Master desarrollado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.
 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.
 • CG4 : Integrar el coneixement de manera transdisciplinar per a la seua aplicació en equips de treball.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer els processos globals de la comunicació en les societats actuals que faciliten l'escolta activa de la demanda social en els entorns digitals.
 • CE10 : Comparar i valorar les eines d'edició, creació i gestió de continguts digitals, en general, i dels audiovisuals, en particular.
 • CE11 : Examinar críticament i discriminar els mitjans digitals com a font d'informació i investigació en comunicació.
 • CE12 : Analitzar i integrar les mètriques i eines analítiques necessàries per al seguiment i el control de l'eficàcia del màrqueting en entorns digitals, en general, i de la comunicació digital, en particular.
 • CE13 : Formular i revisar els principis de mitjans publicitaris en l'estratègia i planificació d'entorns digitals.
 • CE14 : Dissenyar i decidir accions de publicitat digital en funció d'objectius i estratègies.
 • CE15 : Desenvolupar la capacitat per a emprendre, liderar i motivar a un equip de treball i per a la resolució de conflictes en l'entorn laboral.
 • CE16 : Aplicar eines per al disseny i la gestió projectes d'investigació i professionals i d'equips de treball.
 • CE17 : Conèixer els fonaments específics de la regulació, autoregulació i ètica professional en l'entorn online.
 • CE18 : Formular i dissenyar accions específiques relacionades amb les estratègies digitals que s'apliquen en dispositius mòbils, motors de cerca o mitjans socials.
 • CE19 : Exposar de forma argumentada informes de resultats i d'avaluació de les accions de comunicació que utilitzen les mètriques específiques d'un determinat canal o plataforma digital.
 • CE2 : Examinar i administrar les relacions dels usuaris en l'entorn digital com a consumidors i productors/generadors de contingut.
 • CE20 : Conèixer els fonaments i les tècniques de disseny i creació de continguts de qualitat per a elevar l'eficàcia i l'experiència de l'usuari en entorns digitals.
 • CE21 : Incorporar els principis d'investigació i sistemes de mesurament en totes les fases d'un projecte de comunicació digital d'acord amb els objectius i usos concordes a la normativa.
 • CE22 : Saber aplicar els conceptes i les tècniques de la comunicació i dels seus canals digitals per a l'adequada gestió de les accions en àmbits professionals.
 • CE3 : Connectar i fusionar la comunicació digital en els processos comercials i en el pla de màrqueting.
 • CE4 : Aplicar els conceptes avançats i les accions de la Publicitat, tant orientats a la construcció de marca com a campanyes de resposta directa, en els entorns digitals.
 • CE5 : Testar i revisar els conceptes i les accions de les Relacions Públiques aplicats als entorns digitals.
 • CE6 : Comprendre les nocions bàsiques de l'arquitectura web orientada a la comunicació digital.
 • CE7 : Aplicar els principis creatius en l'estratègia i elaboració de continguts en entorns digitals.
 • CE8 : Aplicar els fonaments de l'expressió gràfica i el disseny als continguts multimèdia i dispositius digitals.
 • CE9 : Dissenyar i elaborar continguts multimèdia digitals (redacció, àudio, vídeo, gràfics).

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Todos los del plan de estudios del Máster Universitario en Comunicación Digital.

 

 

Dades generals

Codi: 49119
Professor/a responsable:
PAPI GALVEZ, NATALIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix