Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMUNICACIÓ MÒBIL I TENDÈNCIES ONLINE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Los dispositivos móviles constituyen un importante canal de comunicación, que nos permite tanto conocer a nuestros clientes como transmitirles información a través de diferentes tecnologías. En esta asignatura se estudiará cómo definir una estrategia de comunicación que utilice de forma adecuada estas tecnologías, de forma responsable, y las posibilidades que ofrecen los móviles para la comunicación digital. Para ello se examinarán las diferentes tecnologías disponibles, estudiando sus características, ámbitos de aplicación en comunicación digital, y limitaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.
 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.

 

Competències Específiques

 • CE14 : Dissenyar i decidir accions de publicitat digital en funció d'objectius i estratègies.
 • CE18 : Formular i dissenyar accions específiques relacionades amb les estratègies digitals que s'apliquen en dispositius mòbils, motors de cerca o mitjans socials.
 • CE19 : Exposar de forma argumentada informes de resultats i d'avaluació de les accions de comunicació que utilitzen les mètriques específiques d'un determinat canal o plataforma digital.
 • CE2 : Examinar i administrar les relacions dels usuaris en l'entorn digital com a consumidors i productors/generadors de contingut.
 • CE22 : Saber aplicar els conceptes i les tècniques de la comunicació i dels seus canals digitals per a l'adequada gestió de les accions en àmbits professionals.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Desenvolupar estratègies Mobile per a comunicació digital amb especial atenció en l'adequada correspondència entre el pla de comunicació i les diferents tecnologies i eines.
 • Avaluar les diferents tecnologies que incorporen i suporten els dispositius mòbils, les seues possibilitats d'aplicació i les seues limitacions.
 • Utilitzar els recursos que ens proporcionen els dispositius per a oferir o recopilar informació de manera responsable, concorde a la normativa i recomanacions, i afavorint l'experiència d'usuari.
 • Avaluar les últimes tendències que són aplicades en comunicació mòbil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de:

 • Desarrollar estrategias Mobile para comunicación digital con especial atención en la adecuada correspondencia entre el plan de comunicación y las diferentes tecnologías y herramientas.
 • Evaluar las diferentes tecnologías que incorporan y soportan los dispositivos móviles, sus posibilidades de aplicación y sus limitaciones.
 • Utilizar los recursos que nos proporcionan los dispositivos para ofrecer o recopilar información de forma responsable, acorde a la normativa y recomendaciones, y favoreciendo la experiencia de usuario.
 • Evaluar las últimas tendencias que son aplicadas en comunicación móvil

 

 

Dades generals

Codi: 49117
Professor/a responsable:
ROS SELVA, JAIME
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix