Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ DE PROJECTES DE COMUNICACIÓ DIGITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura abarca las actividades conducentes a la planificación, seguimiento y control de un proyecto de comunicación digital utilizando las metodologías, tecnologías y herramientas más adecuadas para contribuir al éxito del mismo (satisfacer tiempos de entrega estimados, costes estimados, y expectativas del cliente). Dirección de proyectos completos utilizando procedimientos y documentos estandarizados.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.
 • CG4 : Integrar el coneixement de manera transdisciplinar per a la seua aplicació en equips de treball.

 

Competències Específiques

 • CE15 : Desenvolupar la capacitat per a emprendre, liderar i motivar a un equip de treball i per a la resolució de conflictes en l'entorn laboral.
 • CE16 : Aplicar eines per al disseny i la gestió projectes d'investigació i professionals i d'equips de treball.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Conèixer els principals conceptes, mètodes i eines sobre la gestió (planificació, estimació i seguiment) de projectes de comunicació digital.
 • Estimar els costos de projectes de comunicació digital utilitzant diferents tècniques d'estimació.
 • Dissenyar plans temporals utilitzant els coneixements adquirits per a contribuir a l'èxit del desenvolupament d'un projecte de comunicació digital.
 • Establir mecanismes de seguiment i control per a un pla de projecte.
 • Identificar i avaluar riscos d'un projecte de comunicació digital.
 • Establir mesures de prevenció i minimització d'impacte.
 • Monitorar projectes de comunicació digital.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

• Conocer los principales conceptos, métodos y herramientas sobre la gestión (planificación, estimación y seguimiento) de proyectos de comunicación digital.
• Conocer la aplicabilidad práctica (ventajas, inconvenientes, ámbito de aplicación) de cada uno de los conceptos, métodos y herramientas de gestión (planificación, estimación y seguimiento) de proyectos de comunicación digital.
• Manejarse en el uso eficiente de herramientas que apoyen la planificación, estimación y monitorización de proyectos.
• Estimar los costes de proyectos de comunicación digital utilizando diferentes técnicas de estimación.
• Diseñar planes temporales utilizando los conocimientos adquiridos para contribuir al éxito del desarrollo de un proyecto de comunicación digital.
• Establecer mecanismos de monitorización y control para un plan de proyecto.
• Identificar y evaluar riesgos, así como establecer medidas de evitación y minimización de impacto.
• Monitorizar proyectos de comunicación digital.

 

 

Dades generals

Codi: 49114
Professor/a responsable:
MORA LIZAN, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix