Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HABILITATS DIRECTIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El entorno empresarial de la comunicación digital es un entorno altamente competitivo en el que han venido surgiendo nuevos perfiles laborales que requieren unas competencias profesionales diferenciadas para el éxito del negocio. El desarrollo de estas competencias, en el caso de los directivos, se hace mucho más complejo, porque si bien las funciones directivas son en esencia las mismas, lo que ha cambiado es la forma de dirigir, organizar, gestionar, liderar y motivar al equipo.


En esta asignatura se realiza una revisión de cuáles son esas habilidades directivas clave que deben desarrollar los profesionales de la comunicación digital para poder autogestionarse correctamente y para poder colaborar de forma efectiva con su equipo.


Igualmente proporciona al estudiante los conocimientos necesarios relacionados con el desarrollo directivo, así como las técnicas requeridas para perfeccionar las habilidades clave que marcan la diferencia entre los profesionales de éxito. Con esta materia se pretende que el alumnado, además de disponer de las destrezas básicas en un área concreta, también desarrolle las competencias necesarias para organizar su trabajo y el de los demás con eficacia. Por este motivo, en esta asignatura se identificarán cuáles son las competencias clave que debe poseer cualquier directivo dentro de las áreas de estudio clásico (internas, externas, de eficacia personal, etc.) y se trabajará con detenimiento en algunas de ellas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.
 • CG4 : Integrar el coneixement de manera transdisciplinar per a la seua aplicació en equips de treball.

 

Competències Específiques

 • CE15 : Desenvolupar la capacitat per a emprendre, liderar i motivar a un equip de treball i per a la resolució de conflictes en l'entorn laboral.
 • CE16 : Aplicar eines per al disseny i la gestió projectes d'investigació i professionals i d'equips de treball.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Realitzar una gestió òptima del seu temps de treball i el dels seus col·laboradors.
 • Desenvolupar estratègies per a millorar el treball en equip.
 • Organitzar i dirigir reunions de treball de manera efectiva.
 • Desenvolupar els plans de motivació necessaris per a implicar els membres de l'equip en la consecució d'objectius comuns.
 • Adoptar l'estil de lideratge més adequat en la direcció d'un equip i desenvolupar plans de delegació.
 • Emprendre negociacions amb èxit i desenvolupar estratègies guanyar-guanyar.
 • Prendre decisions i determinar la millor manera d'abordar-les en cada circumstància.
 • Desenvolupar la iniciativa i el potencial emprenedor.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Dar a conocer cuáles son las principales habilidades, al margen de las competencias técnicas, que un profesional de la comunicación digital tiene que desarrollar si quiere prosperar en su negocio y llegar a ser un buen coordinador del equipo o incluso directivo.
Ser capaz de desarrollar un plan de mejora personal con el que trabajar las diferentes habilidades directivas.

 

 

Dades generals

Codi: 49113
Professor/a responsable:
SABATER SEMPERE, VICENTE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix