Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MARC JURÍDIC, AUTOREGULACIÓ I ÈTICA PROFESSIONAL EN COMUNICACIÓ DIGITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura “Marco jurídico, autorregulación y ética profesional en comunicación digital” tiene como objetivo capacitar al alumnado para el desarrollo de estrategias de comunicación comercial en el entorno online acorde con el ordenamiento jurídico de Internet y los principios éticos de actuación profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG4 : Integrar el coneixement de manera transdisciplinar per a la seua aplicació en equips de treball.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Examinar críticament i discriminar els mitjans digitals com a font d'informació i investigació en comunicació.
 • CE17 : Conèixer els fonaments específics de la regulació, autoregulació i ètica professional en l'entorn online.
 • CE2 : Examinar i administrar les relacions dels usuaris en l'entorn digital com a consumidors i productors/generadors de contingut.
 • CE21 : Incorporar els principis d'investigació i sistemes de mesurament en totes les fases d'un projecte de comunicació digital d'acord amb els objectius i usos concordes a la normativa.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final de l'ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Categoritzar els requisits legals que ha de complir un servei de la Societat de la Informació per a l'accés a l'activitat.
 • Analitzar i comparar els organismes d'autoregulació i els codis de conducta (generals i sectorials) per a la promoció d'una publicitat responsable en el marc digital.
 • Desenvolupar estratègies de comunicació digital respectuoses amb la normativa sobre protecció del consumidor en l'entorn online.
 • Dissenyar eines web, polítiques de privacitat i polítiques de cookies concordes amb la nova normativa europea sobre protecció de dades personals.
 • Manejar adequadament el sistema de propietat intel·lectual per a protegir les creacions pròpies i respectar les creacions de tercers.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Al término de la enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de:

 • Categorizar los requisitos legales que debe cumplir un servicio de la Sociedad de la Información para el acceso a la actividad.
 • Analizar y comparar los organismos de autorregulación y los códigos de conducta (generales y sectoriales) para la promoción de una publicidad responsable en el marco digital.
 • Desarrollar estrategias de comunicación digital respetuosas con la normativa sobre protección del consumidor en el entorno online.
 • Diseñar herramientas web, políticas de privacidad y políticas de cookies acordes con la nueva normativa europea sobre protección de datos personales.
 • Manejar adecuadamente el sistema de propiedad intelectual para proteger las creaciones propias y respetar las creaciones de terceros.

 

 

Dades generals

Codi: 49112
Professor/a responsable:
HERNANDEZ RUIZ, ALEJANDRA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix