Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTRIQUES DE MÀRQUETING EN L'ENTORN DIGITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asigntura "Métricas de Marketing en el entorno digital" proporciona al alumnado indicadores cuantitativos que permiten medir, gestionar y mejorar los resultados de las acciones de marketing. En concreto, se desarrollan métricas de cliente, mercado, valor de marca, así como métricas de producto, precio, distribución y comunicación con aplicación a modelos de negocio digitales. Asimismo, se capacita al alumnado para la creación de cuadros de mando que contengan los indicadores necesarios para la gestión del marketing. El fundamento teórico de las métricas se complementa con aplicaciones prácticas mediante su programación en hojas de cálculo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.
 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Examinar críticament i discriminar els mitjans digitals com a font d'informació i investigació en comunicació.
 • CE12 : Analitzar i integrar les mètriques i eines analítiques necessàries per al seguiment i el control de l'eficàcia del màrqueting en entorns digitals, en general, i de la comunicació digital, en particular.
 • CE21 : Incorporar els principis d'investigació i sistemes de mesurament en totes les fases d'un projecte de comunicació digital d'acord amb els objectius i usos concordes a la normativa.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Deduir les claus de la investigació en comunicació digital i comparar l'aplicació de la investigació en comunicació digital professional i acadèmica.
 • Dissenyar un pla de mesurament online amb proposta d'indicadors clau, revisió de metodologies i selecció adequada de les mètriques web.
 • Comparar mètriques web amb les eines d'analítica adequades.
 • Examinar críticament els tipus de fonts i les possibilitats de les dades dels entorns digitals valorant l'ús de models de predicció basats en Big Data.
 • Elaborar informes d'analítica útils per a la presa de decisions en comunicació digital integrant els principis dels models de visualització de dades.
 • Calcular i explicar els resultat de l'activitat del màrqueting amb una perspectiva estratègica.
 • Identificar i examinar les mètriques de màrqueting rellevants en els models de negoci online.
 • Determinar l'impacte de la gestió de màrqueting en el client i les seues conseqüències en el mercat.
 • Recomanar les decisions a escometre en l'àmbit del màrqueting, tant estratègiques com tàctiques, fonamentades en indicadors quantitatius.
 • Donar suport a la planificació i gestió de l'activitat del màrqueting en indicadors i sistemes d'informació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

1. Calcular y explicar los resultados de la actividad del marketing con una perspectiva estratégica.

2. Identificar y examinar las métricas de marketing relevantes en los modelos de negocio online.

3. Determinar el impacto de la gestión de marketing en el cliente y sus consecuencias en el mercado.

4. Recomendar las decisiones a acometer en el ámbito del marketing, tanto estratégicas como tácticas, fundamentadas en indicadores cuantitativos.

5. Apoyar la planificación y gestión de la actividad del marketing en indicadores y sistemas de información.

 

 

Dades generals

Codi: 49110
Professor/a responsable:
CALDERON MARTINEZ, PURIFICACION AURORA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix