Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY EN DISPOSITIUS DIGITALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El diseño digital comprende y aplica unos principios específicos para la evaluación y el análisis del diseño de la interfaz gráfica, donde entran en juego elementos de interactividad no solo visuales sino también pulsativos. El estudio de esta interrelación -entre usuario e interfaz- requiere del conocimiento y análisis de los elementos medulares que vertebran su capacidad comunicativa y su estética. La discusión y estudio de unos preceptos de diseño que, enlazados al carácter ocular y táctil de los dispositivos digitales, sean adaptables al constante avance tecnológico que nos provee cada año de un hardware más rápido e innovador. Esta asignatura evalúa, con base en elementos de juicio y estudios especializados, el diseño de los displays digitales en las plataformas de consulta más habituales en la sociedad informacional en la que vivimos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.

 

Competències Específiques

 • CE14 : Dissenyar i decidir accions de publicitat digital en funció d'objectius i estratègies.
 • CE2 : Examinar i administrar les relacions dels usuaris en l'entorn digital com a consumidors i productors/generadors de contingut.
 • CE20 : Conèixer els fonaments i les tècniques de disseny i creació de continguts de qualitat per a elevar l'eficàcia i l'experiència de l'usuari en entorns digitals.
 • CE22 : Saber aplicar els conceptes i les tècniques de la comunicació i dels seus canals digitals per a l'adequada gestió de les accions en àmbits professionals.
 • CE4 : Aplicar els conceptes avançats i les accions de la Publicitat, tant orientats a la construcció de marca com a campanyes de resposta directa, en els entorns digitals.
 • CE7 : Aplicar els principis creatius en l'estratègia i elaboració de continguts en entorns digitals.
 • CE8 : Aplicar els fonaments de l'expressió gràfica i el disseny als continguts multimèdia i dispositius digitals.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Recomanar accions comunicatives creatives estratègiques.
 • Combinar idees creatives pensades per al mitjà online i/o sorgides des del propi mitjà.
 • Reconèixer i avaluar el valor de la innovació creativa, identificar tendències i la seua aportació a la comunicació digital.
 • Formular els principis del disseny transplataforma.
 • Dominar les expressions pròpies del llenguatge digital gràfic.
 • Aplicar criteris d'optimització del disseny segons dispositiu de consulta.
 • Avaluar dissenys digitals en xarxa.
 • Manejar amb soltesa les variables del disseny.
 • Cooperar en grups de treball de projectes visuals digitals.
 • Discutir sobre l'estètica en l'entorn digital.
 • Presentar solucions a projectes d'interfície.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1.1. Objetivos cognitivos

Proponer nuevas formas estéticas de expresión gráfica digital que procuren la innovación, la diferenciación y la novedad. Analizar las formas expresivas de cada soporte y plantear alternativas adecuadas a cada público.

Comprender la necesaria sinergia que debe existir entre la redacción creativa (decisiones de contenido) y el diseño digital

Conocer de las teorías sobre la estética y la composición, que determinan la configuración formal de los mensajes en soportes digitales

1.2. Objetivos instrumentales

Realizar los trabajos prácticos con el software adecuado.

Conocer y utilizar de forma pertinente el argot propio del sector gráfico digital.

Reconocer las informaciones relevantes de un problema de comunicación para generar soluciones que afectan a la forma expresiva gráfica o visual en un entorno of/online

Integrar el conocimiento sobre los públicos, los soportes y las necesidades concretas de comunicación de un producto/servicio.

Conocimiento de cuales son los principales programas informáticos utilizados en diseño digital.

1.3. Objetivos actitudinales

Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos sectores para su comunicación digital.

Integrar el conocimiento sobre los públicos, los soportes y las necesidades concretas de comunicación de un producto, servicio e idea

Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. Conocer los métodos de toma de decisión estética.

Habilidad para proponer acciones de comunicación y su implementación en el ámbito de la comunicación digital.

Capacidad para expresar las ideas creativas a desarrollar en el entorno de trabajo en equipo.

 

 

Dades generals

Codi: 49107
Professor/a responsable:
FORTANET VAN ASSENDELFT DE CONINGH, CHRISTIAN ALBERTO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix