Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS AUDIOVISUALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura versa sobre las características de los contenidos audiovisuales en los medios online. Aborda tanto las formas narrativas interactivas como las herramientas para su creación. Los conceptos se materializarán con la elaboración de un proyecto interactivo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.
 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.

 

Competències Específiques

 • CE10 : Comparar i valorar les eines d'edició, creació i gestió de continguts digitals, en general, i dels audiovisuals, en particular.
 • CE11 : Examinar críticament i discriminar els mitjans digitals com a font d'informació i investigació en comunicació.
 • CE20 : Conèixer els fonaments i les tècniques de disseny i creació de continguts de qualitat per a elevar l'eficàcia i l'experiència de l'usuari en entorns digitals.
 • CE22 : Saber aplicar els conceptes i les tècniques de la comunicació i dels seus canals digitals per a l'adequada gestió de les accions en àmbits professionals.
 • CE7 : Aplicar els principis creatius en l'estratègia i elaboració de continguts en entorns digitals.
 • CE9 : Dissenyar i elaborar continguts multimèdia digitals (redacció, àudio, vídeo, gràfics).

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Identificar les característiques de la redacció en els mitjans online.
 • Crear continguts informatius i persuasius per a mitjans online.
 • Experimentar les eines d'edició i publicació d'informació en Internet.
 • Distingir les necessitats textuals de cada xarxa social.
 • Crear continguts adaptats a les diferents Xarxes Socials Digitals.
 • Identificar, analitzar i classificar informació rellevant per a distribuir-la de forma segmentada en una organització o col·lectiu.
 • Diferenciar les característiques de la narrativa audiovisual en entorns digitals.
 • Analitzar les estructures i modalitats d'interacció del relat audiovisual.
 • Investigar els factors implicats en la viralización dels vídeos.
 • Comparar i manejar eines de creació, edició, publicació i gestió de continguts audiovisuals.
 • Crear un contingut audiovisual adequat a un projecte, objectiu i públic concret.
 • Avaluar els resultats alacanzados amb el contingut audiovisual publicat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Diferenciar las características de la narrativa digital.
Analizar las estructuras y modalidades de interacción del relato audiovisual.
Investigar los factores implicados en la viralización de los vídeos.
Comparar y manejar herramientas de creación, edición, publicación y gestión de contenidos audiovisuales.
Crear un contenido audiovisual adecuado a un proyecto, objetivo y público concreto.
Evaluar los resultados alcanzados con el contenido audiovisual publicado.

 

 

Dades generals

Codi: 49106
Professor/a responsable:
ORTIZ DIAZ-GUERRA, MARIA JESUS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix