Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CREATIVITAT EN COMUNICACIÓ DIGITAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Junta de Centre.

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se sitúa en la segunda mitad del primer cuatrimestre, en un bloque en el que el alumnado debe pasar a la acción, después de haber estudiado los fundamentos del nuevo entorno. La mejor herramienta que existe para hacerlo es un proyecto personal en el que el alumnado pueda analizar y establecer estrategias, probar las herramientas y medir resultados, crear sus propios contenidos y planificar los mejores métodos de promoción y publicidad. En el siguiente bloque el alumnado podrá centrarse en diseñar, redactar, posicionar y establecer una comunidad, pero antes debe tener algo, un producto. En Creatividad en comunicación digital nos encargaremos de crearlo, en paralelo con la asignatura Creación de contenidos digitales audiovisuales, donde generarán los primeros contenidos de manera coordinada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.

 

Competències Específiques

 • CE14 : Dissenyar i decidir accions de publicitat digital en funció d'objectius i estratègies.
 • CE2 : Examinar i administrar les relacions dels usuaris en l'entorn digital com a consumidors i productors/generadors de contingut.
 • CE20 : Conèixer els fonaments i les tècniques de disseny i creació de continguts de qualitat per a elevar l'eficàcia i l'experiència de l'usuari en entorns digitals.
 • CE22 : Saber aplicar els conceptes i les tècniques de la comunicació i dels seus canals digitals per a l'adequada gestió de les accions en àmbits professionals.
 • CE4 : Aplicar els conceptes avançats i les accions de la Publicitat, tant orientats a la construcció de marca com a campanyes de resposta directa, en els entorns digitals.
 • CE7 : Aplicar els principis creatius en l'estratègia i elaboració de continguts en entorns digitals.
 • CE8 : Aplicar els fonaments de l'expressió gràfica i el disseny als continguts multimèdia i dispositius digitals.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Recomanar accions comunicatives creatives estratègiques.
 • Combinar idees creatives pensades per al mitjà online i/o sorgides des del propi mitjà.
 • Reconèixer i avaluar el valor de la innovació creativa, identificar tendències i la seua aportació a la comunicació digital.
 • Formular els principis del disseny transplataforma.
 • Dominar les expressions pròpies del llenguatge digital gràfic.
 • Aplicar criteris d'optimització del disseny segons dispositiu de consulta.
 • Avaluar dissenys digitals en xarxa.
 • Manejar amb soltesa les variables del disseny.
 • Cooperar en grups de treball de projectes visuals digitals.
 • Discutir sobre l'estètica en l'entorn digital.
 • Presentar solucions a projectes d'interfície.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Esta asignatura se centra en la creación estratégica de productos, contenidos y sistemas de venta automatizados, escalables y apalancables. Se parte de un proyecto de marca personal digital para que el alumnado pueda después trasladar la experiencia al trabajo para terceros. Pretendemos que se entiendan las particularidades del ecosistema, los procesos inversos respecto al entorno analógico, que se trabaje con el foco en el usuario, y la noción de conexión emocional y creación de comunidad. Prepararemos un lanzamiento de producto real y en la asignatura paralela Creación de contenidos digitales audiovisuales se prepararán las piezas para ponerlo en marcha. Para terminar practicaremos una serie de técnicas de automatización para generar ingresos pasivos.

 

 

Dades generals

Codi: 49105
Professor/a responsable:
VIZCAINO ALCANTUD, PABLO JAVIER
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix