Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMUNICACIÓ DIGITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En el módulo de Comunicación en la sociedad digital y en una sociedad donde la comunicación se caracteriza por su inmediatez y vertiginosidad, la asignatura de Comunicación digital permite al alumnado comprender la importancia y necesidad del control y seguimiento de los públicos de la comunidad virtual a través de las diferentes plataformas o medios sociales. 

La atención a los públicos y a sus necesidades y el adelanto a posibles conflictos, puede reducir una crisis y sus consecuencias e incluso, en ocasiones, evitarlas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer els processos globals de la comunicació en les societats actuals que faciliten l'escolta activa de la demanda social en els entorns digitals.
 • CE22 : Saber aplicar els conceptes i les tècniques de la comunicació i dels seus canals digitals per a l'adequada gestió de les accions en àmbits professionals.
 • CE3 : Connectar i fusionar la comunicació digital en els processos comercials i en el pla de màrqueting.
 • CE4 : Aplicar els conceptes avançats i les accions de la Publicitat, tant orientats a la construcció de marca com a campanyes de resposta directa, en els entorns digitals.
 • CE5 : Testar i revisar els conceptes i les accions de les Relacions Públiques aplicats als entorns digitals.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Distingir i interpretar les fases d'un pla de màrqueting adaptat a l'entorn online.
 • Connectar els elements rellevants del pla de màrqueting amb diferents contextos comercials.
 • Explicar les diferents estratègies de màrqueting i determinar la combinació més adequada en cada context comercial.
 • Analitzar el paper de la comunicació digital en el context de la planificació de màrqueting.
 • Segmentar i categoritzar els públics per a aconseguir relacions positives amb la comunitat digital.
 • Mesurar possibles cirsis o conflictes per a intervenir reactiva i proactivament des de les relacions públiques.
 • Aplicar eines existents en el mercat per a monitorar la reputació online.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

1. Segmentar y categorizar los públicos para lograr relaciones positivas con la comunidad digital.

2. Medir posibles crisis o conflictos para intervenir reactiva o proactivamente desde las relaciones públicas

3. Aplicar herramientas existentes en el mercado para monitorizar la reputación on line

 

 

Dades generals

Codi: 49103
Professor/a responsable:
CARRETON BALLESTER, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,2

Estudis en què s'imparteix