Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPORTAMENT DE L'USUARI EN L'ENTORN DIGITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Las nuevas plataformas de comunicación en entornos digitales y el uso de internet han provocado cambios importantes en los patrones de comportamiento de los usuarios.

  “COMPORTAMIENTO DEL USUARIO EN EL ENTORNO DIGITAL” es una asignatura correspondiente al primer bloque de la titulación , fundamental para profundizar sobre las características psicosociales que influyen en la comunicación mediada por ordenador, conocer y predecir los patrones comportamentales de las y los usuarios en entornos digitales, y propiciciar una comunicación persuasiva  y un acceso a las y los usuarios que active el cambio de actitudes y los procesos de influencia psicosocial. 

La asignatura de “COMPORTAMIENTO DEL USUARIO EN EL ENTORNO DIGITAL” tiene 3 ECTS, es de carácter obligatorio  y se imparte en el primer cuatrimestre del curso.

 

 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer els processos globals de la comunicació en les societats actuals que faciliten l'escolta activa de la demanda social en els entorns digitals.
 • CE2 : Examinar i administrar les relacions dels usuaris en l'entorn digital com a consumidors i productors/generadors de contingut.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Distingir els principals canvis socials, econòmics, polítics i culturals derivats del desenvolupament i popularització de la comunicació digital.
 • Identificar les claus de les relacions socials i els processos culturals mediats per Internet.
 • Valorar de manera crítica les principals característiques de l'esfera pública digital, així com de les estratègies d'organització i participació política en xarxa.
 • Analitzar informació arreplegada d'Internet a través de diferents metodologies i tècniques d'investigació sense perdre de vista les consideracions ètiques que implica la investigació digital.
 • Manejar arguments, més enllà d'opinions o vaguetats generals, o de l'emissió de judicis de valor no fonamentats, per a explicar els processos comunicacionals, detectar oportunitats i prendre decisions per a la gestió de la comunicació digital.
 • Diferenciar les característiques psicosocials de l'usuari online i offine.
 • Determinar els factors psicosocials influents en el comportament de l'usuari digital.
 • Discriminar les peculiaritats del comportament en la xarxa de públics específics.
 • Dissenyar estratègies de comunicació persuasiva en entorns digitals.
 • Adequar les tècniques d'influència social a l'entorn digital.
 • Predir els patrons comportamentals de l'usuari digital.
 • Dissenyar propostes d'educació mediàtica per a públics diversos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Diferenciar las características psicosociales del usuario online y offline.

Determinar los factores psicosociales influyentes en el comportamiento del usuario digital.

Discriminar las peculiaridades del comportamiento en la red de públicos específicos.

Diseñar estrategias de comunicación persuasiva en entornos digitales.

Adecuar las técnicas de influencia social al entorno digital.

Diseñar propuestas de educación mediática para públicos diversos.

 

 

Dades generals

Codi: 49101
Professor/a responsable:
ROSSER LIMIÑANA, ANA MARIA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: PSICOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix