Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIETAT I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura “Sociedad y transformación digital” se sitúa en el primer bloque de la titulación. En ella, se pretende realizar un análisis crítico de los profundos cambios derivados del desarrollo y popularización de Internet y de las redes sociales. De esta forma, se estudiará cómo ha afectado el uso de Internet a la vida cotidiana y a las interacciones sociales, así como a diferentes aspectos económicos, políticos y culturales. También se analizarán las principales estrategias metodológicas empleadas para la investigación social en el entorno digital, con especial atención a las técnicas cualitativas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer els processos globals de la comunicació en les societats actuals que faciliten l'escolta activa de la demanda social en els entorns digitals.
 • CE2 : Examinar i administrar les relacions dels usuaris en l'entorn digital com a consumidors i productors/generadors de contingut.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Distingir els principals canvis socials, econòmics, polítics i culturals derivats del desenvolupament i popularització de la comunicació digital.
 • Identificar les claus de les relacions socials i els processos culturals mediats per Internet.
 • Valorar de manera crítica les principals característiques de l'esfera pública digital, així com de les estratègies d'organització i participació política en xarxa.
 • Analitzar informació arreplegada d'Internet a través de diferents metodologies i tècniques d'investigació sense perdre de vista les consideracions ètiques que implica la investigació digital.
 • Manejar arguments, més enllà d'opinions o vaguetats generals, o de l'emissió de judicis de valor no fonamentats, per a explicar els processos comunicacionals, detectar oportunitats i prendre decisions per a la gestió de la comunicació digital.
 • Diferenciar les característiques psicosocials de l'usuari online i offine.
 • Determinar els factors psicosocials influents en el comportament de l'usuari digital.
 • Discriminar les peculiaritats del comportament en la xarxa de públics específics.
 • Dissenyar estratègies de comunicació persuasiva en entorns digitals.
 • Adequar les tècniques d'influència social a l'entorn digital.
 • Predir els patrons comportamentals de l'usuari digital.
 • Dissenyar propostes d'educació mediàtica per a públics diversos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Distinguir los principales cambios sociales, económicos, políticos y culturales derivados del desarrollo y popularización de la comunicación digital.
 • Identificar las claves de las relaciones sociales y los procesos culturales mediados por Internet.
 • Valorar de forma crítica las principales características de la esfera pública digital, así como de las estrategias de organización y participación política en red.
 • Analizar información recogida de Internet a través de distintas metodologías y técnicas de investigación sin perder de vista las consideraciones éticas que implica la investigación digital.
 • Manejar argumentos, más allá de opiniones o vaguedades generales, o de la emisión de juicios de valor no fundamentados, para explicar los procesos comunicacionales, detectar oportunidades y tomar decisiones para la gestión de la comunicación digital.

 

 

Dades generals

Codi: 49100
Professor/a responsable:
ESPINAR RUIZ, EVA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix